Research Info

Home \یک روش SPH تراکم ناپذیر ضمنی ...
Title يك روش SPH تراكم ناپذير ضمني براي مسائل جريان سطح آزاد
Type Article
Keywords جريان تراكم ناپذير، روش ضمني، سازگاري، جريان با سطح آزاد، شكست سد
Abstract يك روش جديد ضمني بر اساس روش تصوير، براي حل مسائل جريان تراكم ناپذير در روش هيدروديناميك ذرات هموار (SPH) معرفي گرديده است. در اين روش، از دو طرح گسسته سازي جديد سازگار براي مشتقات مكاني مرتبه اول و دوم استفاده شده است. در اين مقاله، نشان داده شده است كه در حل صريح با روش تصوير، متغير ميدان و مكان ذراتي كه فرآيند مشتق گيري عددي روي آنها انجام مي شود، در دو زمان متفاوت محاسبه مي شوند و امكان ارضاي دقيق شرط تراكم ناپذيري با استفاده از روش هاي رايج وجود ندارد. در روش ضمني پيشنهادي، در هر گام زماني يك حلقه تكرار طي مي شود كه در آن، پس از يافتن سرعت در زمان جديد، مكان ذرات نيز به روز مي گردد. به اين ترتيب پس از همگرايي تكرار، مشتقات مكاني نيز در زمان جديد محاسبه خواهند شد. قابليت و دقت روش ارائه شده، در شبيه سازي مسائل سطح آزاد و انتشار امواج ناشي از شكست سد روي بستر خشك و مرطوب، مورد آزمون و تاييد قرار گرفت. از مزاياي روش پيشنهادي در مقايسه با روش هاي صريح رايج، دقت بيشتر در عين استفاده از تعداد ذرات كمتر و گام هاي زماني بزرگتر مي باشد. همچنين اين روش از جهت عدم حضور نوسانات غير فيزيكي در ميدان فشار، برتري محسوسي دارد.
Researchers Saeed Farzin (First researcher) , Yousef Hassanzadeh (Second researcher) , Rouhollah Fatehi (Fourth researcher)