Research Info

Home \روایت موفقیت تعاونی جهان خرما
Title روايت موفقيت تعاوني جهان خرما
Type FinishedProject
Keywords Not Record
Abstract يكي از مهمترين اقداماتي كه در سالهاي اخير در بسياري از كارخانه ها، ادارات و نهادها مرسوم شده، تهيه و ثبت تاريخ شفاهي آن شركت، كارخانه، اداره و نهاد است. اين كار به منظور ثبت تجربيات به دست آمده و بايگاني آن براي پرهيز از تكرار اشتباهات و همچنين براي ديده شدن تلاش همه اجزاي سازمان در كسب موفقيت است. اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيز به همين منظور برنامه تاريخ شفاهي تعاوني هاي موفق و روايت اين موفقيت را در دستور كار قرار داده است. طرح پيش رو شامل روايت موفقيت شركت تعاوني جهان خرما است. اين تعاوني كه در استان بوشهر قرار دارد، در حوزه توليد الكل طبي فعاليت مي كند. نتايج اين روايت نشان مي دهد، نزديكي به بازار ماده اوليه، نزديكي به بازارهاي هدف و ايده هاي خلاقانه بعلاوه ارتباط همدلانه ميان كاركنان و مديران از عوامل موفقيت اين تعاوني بوده است.
Researchers Hasan Allahyari (First researcher)