Research Info

Home \بررسی تاثیر دارایی های ...
Title بررسي تاثير دارايي هاي نامشهود بر سياست هاي مالي و حاكميتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Type Article
Keywords Not Record
Abstract چكيده اقتصاد، شيوه ارزشيابي شركت ها را تغيير داده است. شكاف عمده بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت ها، انگيزه پژوهش هاي گسترده اي در مورد ارزش تبيين نشده يا ذخيره نهاني است. مطالعات تجربي در بازارهاي پيشرفته نشان مي دهد، دارايي هاي نامشهود، راهبردي و بااهميت هستند. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير دارايي هاي نامشهود بر سياست هاي مالي و حاكميتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه در برگيرنده تعداد 78 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1386-1392 است. داده ها با استفاده از روش تحليل همبستگي و رگرسيون چند متغيره و آزمون والد مورد آزمون قرارگرفته اند. تحليل رگرسيون بر اساس مدل داده هاي پانل و استفاده از آثار تصادفي مورد آزمون قرار گرفت. در اين پژوهش رابطه دارايي هاي نامشهود با متغير سياست هاي مالي و حاكميتي چون ساختار مالي، نسبت سود تقسيمي، مالكيت مديريتي، ساختار هيئت مديره مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه بين دارايي هاي نامشهود و ساختار مالي رابطه منفي و معناداري وجود دارد. بين دارايي نامشهود با مالكيت مديريتي و استقلال هيئت مديره رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ولي بين دارايي هاي نامشهود و متغير تقسيم سود هيچ رابطه معناداري يافت نشد. در كل اين نتايج مربوط بودن و اثرگذار بودن دارايي هاي نامشهود بر سياست هاي حاكميتي و لزوم توجه بيشتر به آن ها را نشان مي دهد.
Researchers مهدی رضایی (First researcher) ,