Research Info

Home \مکان یابی خطا در شبکه های ...
Title مكان يابي خطا در شبكه هاي توزيع با استفاده از تركيب روش امپدانسي و فرورفتگي ولتاژ
Type Article
Keywords Not Record
Abstract شبكه هاي توزيع در تمام سطوح شهرها و روستاها گسترده شده اند و اين شبكه ها داراي انشعاب ها، زيرانشعاب ها و بارهاي زيرخط مي باشند. مكان يابي دقيق خطا در سيستم هاي توزيع باعث بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان و بازده آنها مي شود. در اين مقاله يك روش تركيبي جديد براي مكان يابي خطاي تك فاز، دوفاز و سه فاز به زمين در شبكه هاي توزيع پيشنهاد مي گردد. همچنين از يك الگوريتم مكان ياب امپدانسي خطا براي پيداكردن محل هاي ممكن خطا استفاده مي شود. سپس از روش پيشنهادي با استفاده از الگوريتم تطابق فرورفتگي ولتاژ براي تعيين بخش داراي خطا استفاده مي شود. در اين روش پس از وقوع خطا، محل هاي ممكن خطا با استفاده از الگوريتم امپدانسي تعيين مي شوند. سپس خطاهاي مشابهي به طور جداگانه در محل هاي ممكن تعيين شده، شبيه سازي مي شوند. در ادامه ولتاژ ابتداي فيدر ذخيره مي شود و آن گاه دامنه و فاز اختلاف ولتاژها تعيين و بانك داده آنلاين توليد مي گردد. براي تشخيص خطاي حقيقي، داده هاي اين بانك با دامنه و زاويه اختلاف ولتاژهاي به دست آمده و ثبت شده (در ابتداي فيدر) مقايسه مي شوند. محل واقعي خطا با مقدار تطبيق هر محل خطاي ممكن تعيين مي شود.
Researchers Rahman Dashti (First researcher) ,