Research Info

Home \سنتز شبک تبادلگر های حرارتی ...
Title سنتز شبك تبادلگر هاي حرارتي با استفاده از تركيب يك الگوريتم اكتشافي با يك الگوريتم قطعي
Type Article
Keywords Not Record
Abstract يكي از مسائل مهمي كه در بهينه كردن هزينه هاي يك فرايند نقش عمده اي دارد، بهينه كردن ميزان مصرف واحد پشتيباني (بخار و آب سرد) است. با اين هدف شبك? تبادلگر هاي حرارتي در يك فرايند مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور از ديرباز روش هاي متعددي ارائه شده كه مهم ترين آن ها روش پينچ است. الگوريتم هاي اكتشافي نيز اخيراً براي اين هدف مورد استفاد? زيادي قرار گرفته اند. در اين پژوهش، تركيب الگوريتم تصادفي اجتماع مورچگان و يك الگوريتم قطعي براي پيدا كردن شبك? تبادلگر هاي حرارتي بهينه ارائه شده است. الگوريتم اجتماع مورچگان از ابتدا به منظور بهينه سازي مسائل گسسته معرفي شد و در اين پژوهش نيز از آن در همين جهت استفاده شده است. براي به اثبات رساندن كارايي روش ارائه شده دو مسئل? نمونه مورد بررسي قرار گرفته اند و نتايج به دست آمده توسط الگوريتم پيشنهادي با داده هاي مقالات مقايسه شده است.
Researchers Ahmad Jamekhorshid (Second researcher)