Research Info

Home \بررسی رفتار پل های بتنی پیش ...
Title بررسي رفتار پل هاي بتني پيش تنيده شاه تير جعبه اي در طول عمر سرويس دهي و تأثير مقاوم سازي با صفحات FRP در افزايش ظرفيت باربري
Type Presentation
Keywords پل هاي پيش تنيده جعبه اي، بررسي اثرات خزش و انقباض بتن، بررسي شل شدگي تاندون هاي پيش تنيده، مقاوم سازي با صفحات FRP، افزايش ظرفيت باربري پل
Abstract اكثر محققاني كه در مورد پل هاي بتني پيش تنيده جعبه اي تحقيق كرده اند بر اين باور هستند كه سهم اساسي در افزايش تغيير شكل اين نوع پل ها با توجه به طول زياد دهانه آنها تأثيرات خزش، انقباض براي بتن و وادادگي كابل هاي پيش تنيدگي مي باشد كه باعث افزايش تغيير شكل در وسط دهانه وكاهش ظرفيت باربري پل مي شود. طي بررسي هاي انجام شده در سال هاي اخير يكي از روش هاي نوين كه جهت مرمت و بهسازي اين پل ها مورد استفاده قرار مي گيرد، استفاده از ورق هاي كامپوزيت (FRP) مي باشد. اين روش ضمن سهولت اجرا به نسبت افزايش مقاومت، هزينه مناسبي دارد. در اين مطالعه با استفاده از نرم افزا اجزاي محدود ABAQUS، سه نمونه تير پيش تنيده و يك نمونه پل واقعي با طول دهانه 76/2 متر با نرم افزار مدل سازي شده و تأثير خزش و انقباض بتن و شل شدگي كابل هاي پيش تنيده با گذشت زمان در خمش وسط دهانه و ظرفيت باربري پل بررسي گرديد و سپس با استفاده از لايه هاي FRP مقاوم سازي شده و مورد آناليز قرار گرفتند. نتايج آناليز نشان مي دهد كه ظرفيت باربري پل در انتهاي ساخت 31/88% و 10 سال بعد از ساخت به ميزان 39/81% افزايش مي يابد.
Researchers Seyed Hamed Meraji (Second researcher) ,