Research Info

Home \Locating earthquakes in local ...
Title
Locating earthquakes in local network by time reversal method in Rigan region
Type Article
Keywords
Not Record
Abstract
روش بازگشت زمان به منظور بررسي مكان و پارامترهاي چشمه زمين لرزه هاي گوناگون از سوي محققان مورد استفاده قرار گرفته است. در اين روش براي محاسبه پارامترهاي زمين لرزه، داده هاي ثبت شده به صورت معكوس در زمان زمين انتشار پيدا مي كنند. در اين تحقيق از روش خودكار براي تشخيص زمين لرزه ها و مكان يابي آنها به روش بازگشت زمان و شكل موج هاي پيوسته ثبت شده در فواصل محلي استفاده شده است. ابتدا داده هاي ثبت شده با عملگر آماري كشيدگي يا كورتوسيس (kurtosis) براي برجسته كردن زمان رسيد امواج فشارشي مورد پردازش قرار مي گيرد. سپس داده هاي پردازش شده در يك شبكه از نقاط تعريف شده درحكم چشمه هاي پتانسيلي مهاجرت داده و درنهايت برهم باريده مي شوند. بيشينه محلي برهم بارش در زمان و مكان به ترتيب زمان وقوع زمين لرزه و مكان آن خواهد بود. در اين تحقيق روش بازگشت زمان براي محاسبه مكان پس لرزه هاي زمين لرزه 20 دسامبر 2010 كه در شرق بلوك لوت در منطقه ريگان رخ داده ، مورد استفاده قرار گرفته است. براي محاسبه مكان و تنظيم عملگر بازگشت زمان چندين شرط با استفاده از رويداد هاي مصنوعي مورد آزمايش قرار گرفته و در انتها پارامترهاي به دست آمده از آزمايش مصنوعي براي پردازش و مكان يابي داده هاي واقعي ثبت شده در شبكه اي محلي در منطقه ريگان واقع در جنوب شرقي ايران مورد استفاده قرار گرفت. با وجود استفاده از پارامترهاي به دست آمده از آزمايش مصنوعي ،روشن شد كه بايد از چند محدوديت مانند تعداد ايستگاه هاي استفاده شده در مكان يابي براي بهينه كردن مكان زمين لرزه ها استفاده شود. نتايج به دست آمده از مكان يابي زمين لرزه ها، نشان دهنده يك زون لرزه خيز در منطقه است كه احتمالا با يك گسل پنهان در ارتباط است.
Researchers Reza Mansoori (First researcher) ,