26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برهمکنش شوری آب و کم آبیاری بر پروفیل اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع میوه زیتون (رقم روغنی)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اسید چرب اشباع و غیر اشباع، زیتون، الئیک، پالمتیک، کم آبیاری، مرودشت
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول) ، علی اصغر قائمی (نفر دوم) ، محمدتقی گلمکانی (نفر سوم)

چکیده

1. موضوع و اهداف در جنوب شرقی دشت بزرگ مرودشت، بدلیل افت کمی و کیفی آب زیرزمینی، کشاورزان اقدام به کشت محصول های مقاوم به شوری آب از جمله زیتون نموده اند. لذا بررسی و تحقیق بر روی خصیوصیات کمی و کیفی زیتون در شرایط موجود منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق در شرایط واقعی مزرعه با استفاده همزمان از دو چاه طبیعی آب شور و شیرین انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی اثر متقابل شوری آب آبیاری با اعمال استراتژی کم آبیاری، بر پروفیل اسیدهای چرب موجود در زیتون رقم روغنی در منطقه می باشد. 1. روش تحقیق تحقیق به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار، در سه سطح شوری و پنج سطح آبیاری طی دو سال 1392 و 1393 انجام شد. 1. نتایج مقاله نتایج نشان داد که میانگین پالمتیک اسید در سال 1392 (12/28 درصد) نسبت به میانگین آن در سال 1393 ( 19 درصد) 32 درصد کاهش یافته است. همچنین میانگین استئاریک اسید در سال 1392 ( 08/1 درصد) نسبت به میانگین آن در سال 1393 (5/1 درصد) به میزان 28 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین و کمترین نسبت اسید چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع به ترتیب در تیمارهای I4S1 (63/2 برابر) و I3S1 (22/2 برابر) برای سال 1392 و I3S1 (73/3 برابر) و I1S1 (91/1 برابر) برای سال 1393 بدست آمد. 1. نتیجه گیری کلی با افزایش میزان شوری آب آبیاری و کاهش استرس آبی مقادیر الئیک اسیدبه ترتیب بیشتر و کمتر شده است. اما بیشترین مقادیر اسیدهای چرب اشباع در شوری کمتر بدست آمد. بطور کلی با اعمال درصد بیشتر نیاز آبی، اسیدهای چرب موجود در میوه زیتون افزایش یافته است.