26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی میزان عدالت و قابلیت اعتماد در توزیع آب بر اساس دو الگوی کشت واقعی و پیشنهادی: مطالعه موردی بر روی کانال اردیبهشت سد درودزن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Evaluation, Dependability and Equity Indicators, Cropping Pattern, Ordibehesht Canal, Doroodzan Dam
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول) ، علی اکبر کامگار حقیقی (نفر دوم) ، شاهرخ زندپارسا (نفر سوم)

چکیده

ا بین ز اهداف مهم شبکه های آبیاری، توزیع عاد?نه و به موقع آب مورد نیاز ی بهره برداران در ک بازه زمانی مشخص می باشد .از قابلیت اعتماد و عدالت باشند جمله شاخص هایی ارزیابی اهداف مذکور می .جمله کانال اردیبهشت از باشد 7000 کانالهای درجه دو شبکه درودزن بوده با سطح پوشش حدود هکتار می 1381 که از سال طرح توزیع آب آن به روش حجمی اجرا می شود .توزیع جهت بهره عاد?نه و به موقع آب مورد نیاز بین بهره برداران می بایستی مسئولین الگوهای ، برداری از شبکه های آبیاری با همکاری جهاد کشاورزی استان فارس کشت متناسب با میزان آب موجود در مخزن سد درودزن در مناطق مختلف این شبکه نمایند ارائه . وا به همین منظور دو الگوی کشت قعی و پیشنهادی برای کانال آبی اردیبهشت در این شبکه ارائه گردید که جهت بررسی تامین به موقع نیاز مورد نیاز بهره بردار، متناسب با دو الگوی کشت ارائه شده، شاخص قابلیت بر اعتماد را به صورت یکنواختی زمانی از نسبت آب انتقال یافته، به آبی که اساس برنامه باید انتقا این ل یابد و همچنین بررسی عاد?نه بودن در توزیع میزان آب، شاخص عدالت در توزیع آب به صورت یکنواختی توزیع مکانی و زمانی گرفت از مقدار نسبی آب انتقال یافته، مورد ارزیابی قرار .ارزیابی نتایج نشان داد که برای توزیع حجمی آب بین بهره برداران، باید از شبکه ای استف اند اده نمود که از ابتدا بدین منظور طراحی شده . همچنین عدالت در واقعی، توزیع آب بین بهره برداران، با ارائه الگوی کشت پیشنهادی نسبت به کرد روندی رو به بهبود را طی . بع?وه با اعمال الگوی کشت پیشنهادی می ان توان اعتماد بهره بردار را در مورد اختیار داشتن آب به به دازه کافی و موقع، با? برد.