26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تنش خشکی و کاربرد کود کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر صفات ارتفاع، وزن تر و خشک شاخساره گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تنش خشکی، محلول پاشی، وزن تر، وزن خشک، ارتفاع
پژوهشگران فاطمه زارعی (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، ملک حسین شهریاری (نفر سوم) ، پرویز بیات (نفر چهارم) ، علی دیندارلو (نفر پنجم)

چکیده

در میان تنش های محیطی خشکی یکی از شدیدترین تنش ها برای رشد و بهره وری گیاهان است. تغذیه مناسب گیاه تحت شرایط تنش می تواند تا حدی به گیاه در تحمل تنش های محیطی کمک کند. پتاسیم از جمله عناصر ضروری که در نگهداری آب بافت های گیاهی نقش بسزایی دارد و مقاومت گیاه را به آفات و بیماریها افزایش می دهد. امروزه استفاده از نانوذرات به صورت اصلاح کننده های کودی و همچنین بهسازی خاک های آلوده به عناصر شیمیایی مختلف روبه افزایش است. بنابراین این پژوهش با هدف اثر تنش خشکی و کاربرد کود کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر صفات ارتفاع، وزن تر و خشک شاخساره گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش خشکی اجرا گردید. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم با غلظت های (?، ?، ?، ? گرم در لیتر) و تنش خشکی با چهار سطح ???،??،?? و?? درصد ظرفیت مزرعه است. پس از کشت بذر و رشد گیاهان محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم در هفته هفتم رشد رویشی درسه مرحله و هم زمان با آن تنش خشکی اعمال گردید. نتایج نشان دادکه تنش خشکی موجب کاهش وزن تر، خشک و ارتفاع شاخساره در گیاه ریحان شد((p<0.01به طوری که وزن تر و خشک و ارتفاع در تیمار شاهد بیشتر از گیاهان تحت تنش بود. کم ترین وزن تر و خشک و ارتفاع شاخساره در تنش ?? درصد ظرفیت مزرعه مشاهده گردید. مصرف کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم در شرایط تنش خشکی منجر به افزایش وزن تر و خشک و ارتفاع شاخساره شد.که کود نانو کلات پتاسیم بیش ترین اثر را در کاهش اثرات سوء تنش خشکی داشت