26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر فعالیت آنزیم پر اکسیداز، میزان پرولین و نشت الکترولیتی گیاه ریحان (Ocimum basilicumتحت تنش خشکی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تنش خشکی، محلول پاشی، پرولین، آنزیم پراکسیداز، نشت الکترولیتی
پژوهشگران فاطمه زارعی (نفر اول) ، ملک حسین شهریاری (نفر دوم) ، رحیم نیکخواه (نفر سوم) ، پرویز بیات (نفر چهارم) ، علی دیندارلو (نفر پنجم)

چکیده

شرایط آب و هوایی ایران خشک و نیمه خشک می باشد به همین دلیل یکی از تنش های مهم کشور ما تنش خشکی می باشد. پتاسیم نقش ویژه ای در حیات و بقا گیاهان تحت تنش خشکی بازی می کند در شرایط کمبود پتاسیم حساسیت گیاهان به تنش های محیطی افزایش پیدا می کند. استفاده از نانو کود ها به منظور کنترل دقیق آزاد سازی عناصر غذایی می تواند گامی موثر در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست باشد. این پژوهش با هدف تاثیر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر فعالیت آنزیم پر اکسیداز، میزان پرولین و نشت الکترولیتی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش خشکی جرا گردید. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم با غلظت های ((?، ?، ?، ? گرم در لیتر) و تنش خشکی با چهار سطح ???،??،?? و?? درصد ظرفیت مزرعه است. پس از کشت بذر و رشد گیاهان محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم در هفته هفتم رشد رویشی درسه مرحله و هم زمان با آن تنش خشکی اعمال گردید .نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث افزایش میزان پرولین، آنزیم پر اکسیداز و نشت الکترولیتی می گردد به طوری که بیش ترین میزان پرولین، آنزیم پر اکسیداز و نشت الکترولیتی در تیمار ?? درصد ظرفیت مزرعه مشاهده گردید محلول پاشی گیاهان در شرایط تنش خشکی به وسیله کود کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم باعث افزایش میزان این سه صفت نسبت به تیمارهای بدون محلول پاشی گردید.که کود نانو کلات پتاسیم بیش ترین اثر را در کاهش اثرات سوءتنش خشکی داشت.