05 اردیبهشت 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر روی صفات کمی و کیفی ریحان در شرایط تنش خشکی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
596
پژوهشگران فاطمه زارعی (دانشجو) ، رحیم نیکخواه (استاد راهنما) ، علی دیندارلو (استاد مشاور) ، پرویز بیات (استاد مشاور) ، ملک حسین شهریاری (استاد مشاور)

چکیده

0