05 اردیبهشت 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرمیکوریزا برمحتوای رنگدانه های کلروفیل و لیکوپن گوجه فرنگی تحت تنش شوری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تنش شوری، کلروفیل، گوجه فرنگی، قارچ میکوریر، لیکوپن
پژوهشگران خضری سکینه (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، لیلا کرمی (نفر سوم) ، علی دیندارلو (نفر چهارم)

چکیده

گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم کشاورزی است که تولید جهانی آن به بیش از 152 میلیون تن در سال می رسد. در مناطق گرم و خشک که اقلیم مناسبی برای تولید آن است، شوری یک مشکل اساسی محسوب می شود. یکی از راهکارهای غلبه بر تنش شوری، استفاده از کودهای زیستی مانند قارچ میکوریزا است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر قارچ میکوریز بر محتوای رنگدانه کلروفیل و لیکوپن گوجه فرنگی تحت تنش شوری به اجرا در آمده است. آزمایش به صورت فاکتوریل با دو عامل میکوریزا و شوری در قالب طرح پایه کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای قارچی شامل دو گونه میکوریزا همزیست G.i و G.m و شاهد بودند. تیمار شـوری در چهار سطح 2، 5/3 و 5/5 دسی زیمنس بر متر و بدون شوری (شاهد) اجرا شد. نتایج نشان داد افزایش شوری موجب کاهش محتوای رنگدانه های کلروفیل شد، اما تاثیر مثبتی بر میـزان لیکوپن گوجه فرنگی داشت. تیمار قارچ میکوریزا باعث بهبود رنگدانه های کلروفیل و لیکوپن گوجه فرنگی شد. بهترین نتیجه در اثر برهمکنش قارچ میکوریز G.m و شوری شاهد بدست آمد. تیمار میکوریز اثرات منفی شوری را به طور قابل توجهی کاهش دادند.