26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تلقیح قارچ میکوریز) Glomus mosseae و Glomus intraradices ( بر برخی عوامل فیزیولوژک گوجه فرنگی تحت تنش شوری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تنش شوری، پرولین، گوجه فرنگی، قارچ میکوریز، ویتامین ث
پژوهشگران خضری سکینه (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، لیلا کرمی (نفر سوم) ، علی دیندارلو (نفر چهارم)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تاثیر قارچ میکوریز در برخی عوامل فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری به اجرا در آمده است. آزمایش به صورت بلوک کامل تصادفی با دو عامل میکوریزا و شوری اجرا شد. تیمارهای قارچی شامل دو گونه میکوریزا همزیست G.i و G.m و شاهد بودند. تیمار شـوری در سه سطح2، 5/3 و 5/5 دسی زیمنس بر متر و بدون شوری (شاهد) اجرا شد. صفات مورد اندازه گیری شده شامل نشت الکترولیت ها، قند محلول، ویتامین ث و پرولین بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری در بستر کشت، صفات اندازه گیری شده به استثنای پرولین کاهش یافت. نتایج آزمایش نشان داد که هم زیستی قارچ های به کار برده شده باعث افزایش معنی دار تمام صفات اندازه گیری شده گردید، بهترین نتیجه در اثر برهمکنش قارچ میکوریز G.mosseae و شوری شاهد بدست آمد و نسبت به بقیه ی تیمارها اختلاف معنی داری نشان دادند. تیمار میکوریز اثرات منفی شوری را به طور قابل توجه ای کاهش دادند و موجب افزایش رشد و عملکرد گوجه فرنگی شدند.