05 اردیبهشت 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان بزرسي كارايي تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال در تامين كيفيت پساب بزاي مصارف آبياري (مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب كزمانشاه)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله آب و توسعه پایدار
شناسه DOI
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول) ، مهدی دستورانی (نفر دوم)

چکیده

با توجه به ضوابط زیست محیطی ناشی از تخلیه پساب ها به منابع آب و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی، در این پژوهش کارایی روش لجن فعال در تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه و استفاده پساب آن برای آبیاری، طی مدت یک سال به روش مطالعه مقطعی-توصیفی بررسی شده است. در طول مدت پژوهش، نمونه برداری به صورت روزانه و هفتگی از ورودی و خروجی تصفیه خانه انجام شد. با سنجش متغیر های کیفی TSS، COD و BOD5فاضلاب ورودی و خروجی و همچنین متغیر های کیفی اکسیژن محلول، MLVSS، SVI و MLSS در استخر هوادهی بر اساس آخرین روش استاندارد ارائه شده در سال 1996، عملکرد تصفیه خانه بررسی و شاخص های قابل استفاده بودن در کشاورزی با استانداردهای ملی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که شدت آلودگی فاضلاب این شهر از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در حد فاضلاب های شهری متوسط بوده و نتیجه کارایی تصفیه خانه از نظر کاهش آلودگی تا حد استانداردهای مصارف آبیاری، نسبتا قابل قبـول است. میانگین غلظت متغیر های کیفی اکسیژن محلول، SVI، MLSS و MLVSS، در استخر هوادهی در مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران نشان داد که از این پساب می توان برای آبیاری قطره ای استفاده کرد. با وجود کنترل مناسب فرایند لجن فعال در واحدهای مختلف تصفیه خانه، نتایج بررسی مربوط به لجن دفعی بیانگر عدم وجود مدیریت مناسب بر روی آن در مصارف بهینه از جمله تولید کود کشاورزی بود.