26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان پاسخ هاي رشدي و فيزيولوژيكي گياه ريحان به كاربرد برگي كلات و نانوكلات پتاسيم تحت تنش كم آبياري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله به زراعی کشاورزی
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه زارعی (نفر اول) ، ملک حسین شهریاری (نفر دوم) ، رحیم نیکخواه (نفر سوم) ، پرویز بیات (نفر چهارم) ، علی دیندارلو (نفر پنجم)

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه اثر محلول پاشی کلات و نانوکلات پتاسیم بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحانOcimum) basilicum L.) تحت شرایط کم آبیاری به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر در سال 1395-1396انجام شد. تنش کم آبیاری در چهار سطح ???، ??، ?? و ?? درصد رطوبت ظرفیت مزرعه و محلول پاشی کلات و نانو کلات پتاسیم با غلظت های ?، ?، ? و ? گرم در لیتر اعمال گردید. نتایج نشان داد که تنش کم آبیاری باعث کاهش معنی دار (p<0.01) وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، طول ریشه، ارتفاع گیاه، شاخص سبزینگی و محتوای نسبی آب برگ ریحان شد و بیشترین کاهش در بالاترین سطح تنش کم آبیاری (?? درصد رطوبت ظرفیت مزرعه) مشاهده گردید. علاوه بر این با افزایش سطح تنش کم آبیاری میزان پرولین، فعالیت آنزیم پراکسیداز و نشت یونی برگ افزایش یافت. محلول پاشی کلات و نانوکلات پتاسیم باعث بهبود رشد و عمل کرد ریحان در تمامی سطوح تنش کم آبیاری گردید، اگرچه استفاده از نانوکلات پتاسیم نسبت به کلات پتاسیم تاثیر بیشتری بر عمده صفات بررسی شده داشت. بنابراین، می توان بیان نمود که محلول پاشی ریحان با غلظت های مناسب نانوکلات پتاسیم در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی موثر می باشد.