02 اسفند 1402
علي هاشمي

علی هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی بیو مکانیک
تلفن: 077331221303
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hamid Abdollahi, , Majid Vaezzadeh, Ali Hashemi (2023) Reducing Soil Adhesion to Metal Plates Using Ultrasonic Waves COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: Volume 54, Issue 22, 2023; 1-10
2
Ali Hashemi, Abdolali Hesami, (2022) THE EFFECT OF CHLORELLA VULGARIS MICROALGAE ON SOME CHARECTERISTICS OF STORAGE TIME OF DATE FRUIT (phoenix dactylifera) Agricultural Engineering International: CIGR Journal: 24; 239-248
3
4
5
Ali Hashemi, , , (2014) An Artificial Neural Network Modeling for Force Control System of a Robotic Pruning Machine Journal of Information and Organizational Sciences: ; 35،41
مقالات در همایش ها
1
علی هاشمی، عبدالعلی حسامی، عبدالحسین قاسمی (1398) تاثیر میکرو جلبک کلورولا وولگاریس بر افزایش عمر انبار داری میوه خرماphoenix dactylife دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیو سیستم و مکانیزاسیون ایران
2
محبوبه صنوبری، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، محمد هدایت (1396) بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروکسین، بیوسوپرفسفات، میکوریزای آربسکولار و بسترهای کشت مختلف در تهیه نشاء گوجه فرنگی اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی
3
مهرانگیز ملاکی، محمد هدایت، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری، محسن پورجود (1395) بررسی روند رشد نشاء گوجه فرنگی در بسترهای کشت حاوی ضایعات نخل خرما و ورمی کمپوست اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
4
مهرانگیز ملاکی، محمد هدایت، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری، محسن پرجود (1395) تاثیر دیت پیت و ورمی کمپوست بر پارامترهای وزنی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
5
اسرا مهکویی، عبدالعلی حسامی، محمد هدایت، علی هاشمی (1394) تاثیر همزیستی قارچ دنبل کوهی (Terfezia boudieri Chatin) بر خصوصیات رشدی دو سبزی برگی کاهو و شوید چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6
رحیم نیکخواه، مرضیه شمشمی، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری (1394) بررسی تاثیرمتقابل تغذیه وهرس سبز بربرخی صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگاد اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
7
علی هاشمی، زهرا امیری (1394) اثر هورمون ها در تحمل تنش شوری در رشد و عملکرد گوجه فرنگی اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
8
مرضیه شمشمی، رحیم نیکخواه، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری (1394) بررسی اثرمحلول پاشی عناصر ازت، بر، روی و هرس سبز بر تشکیل میوه و صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگارد سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9
علی هاشمی، اسرا مهکویی (1394) نقش فناوری نانو در توسعه پایدار کشاورزی، نقش فناوری نانو در توسعه پایدار کشاورزی،
10
علی هاشمی، محمدامین کهن مو (1393) اثر چهار روش کشت ذرت بر عملکرد آن در شهرستان دشتستان همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
11
علی هاشمی، معصومه عمادی (1393) اثرات تنش شوری در گیاهان همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
12
فاطمه افشار منش ، عبدالعلی حسامی، فاطمه جمالی، علی هاشمی (1393) جداسازی و شناسایی قارچ های عامل پوسیدگی بعد از برداشت کنار هندی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
آتش پیکر پریسا ، محمد هدایت، علی هاشمی، لیلا کرمی (1398) بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری در پنج رقم گل کاغذی (Bougainvillea spp)
6
7
8
اسلام نژاد علیرضا ، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، محمد رضا تسلیم پور ، رحیم نیکخواه (1397) مطالعه گرده افشانی ، سازگاری و انتخاب بهترین رقم گرده زا برای زیتون رقم مانزانیلا
9
10
11
حاتمی مفرد محمدعلی ، محمد هدایت، علی هاشمی، محمدامین کهن مو (1396) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ده جمعیت شوید در تراکم های مختلف کاشت
12
13
برزو اسدی، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، رحیم نیکخواه (1395) بررسی تاثیر آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی و رشد رویشی پرتقال واشنگتن ناول
14
مهرانگیز ملاکی، محمد هدایت، علی هاشمی، محسن پرجود، ملک حسین شهریاری (1395) تاثیر کاربرد پیت خرما و ورمی کمپوست در تهیه نشاء گوجه فرنگی
15
16
فاطمه افشار منش ، علی هاشمی، عبدالعلی حسامی، فاطمه جمالی (1394) تاثیر تیمار حرارتی و 1-متیل سیکلو پروپان بر عمر انباری و کیفیت میوه کنار هندی
17
اسرا مهکویی، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، محمد هدایت (1394) بررسی رابطه مایکوریزایی دنبل کوهی(Terfezia boudieri chatin) با گیاهان مختلف
18
راضیه باوی، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، مرتضی پوزش شیرازی (1394) اثر کاربری آهن و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی درختان خرمای کبکاب
19
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!