30 تیر 1403
آزاده ميروكيلي

آزاده میروکیلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 21222026
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Azadeh Mirvakili, ahmd baghzar, milad hooshyar, kimia zahabi, Reza Azin, Yousef Kazemzadeh (2024) Performance of a novel cobalt phthalocyanine sulfonamide-based catalyst for oxidative desulphurization of gas condensate CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 1; 1-13
2
Azadeh Mirvakili, saeedeh hamoodi, Ahmad Jamekhorshid, mohamad gholipour, rahim karami (2023) CFD simulation and optimization of turning different waste gases into energy in an industrial steam methane reformer Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 147; 104939-...
3
saeedeh hamoodi, Azadeh Mirvakili, Ahmad Jamekhorshid, mohamad gholipour (2023) Simulation and performance improvement of an industrial steam methane reformer: depreciation and ceramic coating effects COMBUSTION THEORY AND MODELLING: 3; 30-53
4
mozhgan Bazai, Hasan Bazai, Azadeh Mirvakili, (2021) Computational Fluid Dynamic Analysis to Investigate Methanol Synthesis on the Commercial Catalysts TOPICS IN CATALYSIS: -; -
5
Fatemeh Keramat, Azadeh Mirvakili, , (2021) Investigation of anti-condensation strategies in the methanol synthesis reactor using computational fluid dynamics KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 38; 2020-2033
6
Azadeh Mirvakili, zahra eksiri, parisa Biniaz, negar mohaghegh (2021) Two-dimensional mathematical modeling of an industrial ammonia synthesis reactor with CFD analysis Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: -; -
7
zahra eksiri, mohamadreza mozdianfard, Azadeh Mirvakili, (2021) Effect of an axial-radial plate reactor modifications on a mega methanol plant production International Journal of Chemical Reactor Engineering: 19; 447-463
8
zahra eksiri, , Azadeh Mirvakili, (2020) Two-dimensional modeling investigation of the modern methanol plate reactors CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: ; ،
9
, Azadeh Mirvakili, , , (2020) Simultaneous methanol production and separation in the methanol synthesis reactor to increase methanol production Chemical Engineering and Processing-Process Intensification: ; ،
10
, Azadeh Mirvakili, Ali Bakhtyari, , (2019) A membrane-assisted hydrogen and carbon oxides separation from flare gas and recovery to a commercial methanol reactor INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; ،
11
Azadeh Mirvakili, , , , (2019) Modeling and assessment of novel configurations to enhance methanol production in industrial mega-methanol synthesis plant Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: ; ،
12
13
14
15
16
17
Azadeh Mirvakili, , (2016) Reduction of gas emission via optimization of purified purge gas recycle ratio for conversion of CO2 to methanol Journal of Environmental Chemical Engineering: ; ،
18
19
20
21
22
23
, Azadeh Mirvakili, , (2015) Experimental study of alcoholic retarded acid systems for high temperature gas wells acidizing process CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: ; ،
24
25
26
Azadeh Mirvakili, , , (2014) Simultaneous synthesis gas and styrene production in the optimized thermally coupled reactor Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; ،
27
, , Azadeh Mirvakili, (2013) Simultaneous dimethyl ether synthesis and decalin dehydrogenation in an optimized thermally coupled dual membrane reactor Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; ،
28
29
30
31
32
33
Azadeh Mirvakili, , , , (2012) Hydrogen looping approach in optimized methanol thermally coupled membrane reactor INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; ،
34
35
36
37
38
مقالات در همایش ها
1
saeedeh hamoodi, nahid Raiszadeh, Azadeh Mirvakili (2022) Optimization of secondary reformer by CFD 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
2
saeedeh hamoodi, nahid Raiszadeh, Azadeh Mirvakili (2022) CFD analysis of burner designe in autothermal reformers 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
3
آزاده میروکیلی، محمد قلی پور، سعیده حمودی (1400) تغییر ترکیبات سوخت بر عملکرد کوره ریفرمر بخار نهمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران، ایران، شیراز
4
حاجی زاده فوزیه ، احمد جامه خورشید، آزاده میروکیلی (1400) شبی هسازی و بهبود عملکرد راکتورهای نسل جدید شعاعی-محوری تولید متانول دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، ایران، کرمانشاه
5
Azadeh Mirvakili (2020) Two-dimensional mathematical modeling of a new generation of industrial ammonia synthesis reactor 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
6
saeedeh hamoodi, Azadeh Mirvakili, Ahmad Jamekhorshid (2020) CFD simulation of top-fired steam methane reforming furnace 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت