25 تیر 1403
افسانه مرادي

افسانه مرادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي(MBCT) و تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه(TDSC) در بهبود شدت درد و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به فيبروميالژيا
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
فیبرومیالژیا، شدت درد، کیفیت زندگی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه
مجله پژوهش در سلامت روانشناختی
شناسه DOI
پژوهشگران مریم اکبرزاده (نفر اول) ، پرویز صباحی (نفر دوم) ، پروین رفیعی نیا (نفر سوم) ، افسانه مرادی (نفر چهارم)

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) و تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه(tDCS) بر بهبود شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا می باشد. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی- گروه آزمایش و شم با پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش را بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت موارد در دسترس صورت گرفت و تعداد 36 نفر در این پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه MCBT، tDCS و شم قرار گرفتند. بیماران قرار گرفته در گروه های آزمایش و شم دو نوبت یعنی پیش از مداخله MBCT و tDCS(در دو گروه آزمایش) و پس از آن، دو پرسشنامه شدت درد مک گیل و پرسشنامه 36 سوالی کیفیت زندگی را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که در مورد متغیر شدت درد، با اینکه هر دو درمان در مقایسه با گروه شم اثر بخش بودند، ولی اختلاف معناداری میان اثربخشی دو درمان با یکدیگر مشاهده نشد(p<0.05). در زمینه کیفیت زندگی، تاثیر معناداری در درمان tDCS مشاهده نشد، در حالی که درمان MBCTدر مقایسه با گروه شم و نیز در مقایسه با tDCS به طور معناداری تاثیر گذار بود(p<0.05) یافته های این پژوهش نتایج قابل توجهی را در زمینه تاثیرگذاری شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی و همچنین تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا نشان داد که می تواند در بهبود این بیماران و کاهش هزینه های درمانی آنها به درمانگران کمک کند.