15 آذر 1402
عبدالمحمد موحد

عبدالمحمد موحد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222364
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دوگانگی بین وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
361150
پژوهشگران شیخی شهیدزاده زهرا (دانشجو) ، حسین علی اکبری هره دشت (استاد راهنما) ، عبدالمحمد موحد (استاد مشاور)

چکیده

0