24 تیر 1403
عليرضا ربيعي زاده

علیرضا ربیعی زاده

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / علوم ورزشی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير 4 هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن PGC-1 بافت چربي، غلظت سرمي ANGPTL8 و عملكرد سلول هاي بتاي رت هاي نر ديابتي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول) ، محسن ثالثی (نفر دوم) ، علیرضا ربیعی زاده (نفر سوم)

چکیده

زمینه و هدف: هورمون آنژیوپوئیتین شبه پروتئین-8 که از بافت چربی و تحت تأثیر مسیرهای پایین دست PGC-1? ترشح می­شود، در بازتولید سلول­های بتا نقش دارد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1? بافت چربی، غلظت سرمی ANGPTL8 و عملکرد سلول­های بتا در رت­های دیابتی بود. مواد و روش ها: تحقیق حاضر به روش تجربی انجام شد. تعداد 24 رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی و ورزش استقامتی تقسیم شدند. پس از القای دیابت با استرپتوزوتوسین، گروه تمرین استقامتی چهار هفته بر روی تردمیل جوندگان به تمرین پرداخت. مقادیر نسبی بیان ژن PGC-1? بافت چربی احشایی به روش Real-time PCR، غلظت سرمی ANGPTL8 به روش الایزا و تعداد سلول­های بتا با ارزیابی بافت پانکراس به روش رنگ آمیزی ائوزین- هماتوکسیلین شمارش شد. یافته­ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: میزان بیان ژن PGC-1? بافت چربی در گروه­ تمرین استقامتی به طور معناداری بالاتر بود (00/0=P). علیرغم بالاتر بودن سطوح ANGPTL8 به دنبال چهار هفته تمرین استقامتی، این تغییر معنادار نبود (47/0=P) عملکرد سلول­های بتا تغییر معناداری در گروه تمرین استقامتی نشان نداد (08/0=P) بااین حال تعداد سلول­های بتا در گروه تمرین استقامتی به طور معناداری بالاتر بود (001/0=P). ارتباط مثبت و معناداری بین مقادیر نسبی ژن PGC-1? و سطوح سرمی ANGPTL8 مشاهده شد (008/0=P، 65/0r=). نتیجه گیری: علیرغم ارتباط مثبت و معنادار بین مقادیر نسبی ژن PGC-1? و هورمون ANGPTL8، افزایش سطوح ANGPTL8 معنادار نبود، بااین حال همین مقدار افزایش در گروه تمرین استقامتی همراه با افزایش تعداد سلول­های بتا بود. بررسی­ های بیشتر با برنامه­های تمرینی متفاوت توصیه می­شود.