05 اردیبهشت 1403
علي رنجبر

علی رنجبر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نفت
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
پروژه انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیند های تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان نوروز-بررسی داده های تولید و چاه آزمایی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
میدان نوروز-داده های تولید-چاه آزمایی
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول) ، علی رنجبر (همکار) ، شهریار عصفوری (همکار)

چکیده

از جمله فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این مرحله از پژوهش، بررسی اطلاعات مربوط به آزمون های چاه آزمایی رایج مخازن نفتی، پیمایش ته چاهی ، ابزار تولید ، نمودارگیری تولید و ابزار نمونه گیری می-باشد. هریک از این آزمون ها به منظور بررسی ویژگی های مشخصی از چاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. داده ها شامل اطلاعاتی از جمله دبی تولید سیالات مختلف و مقدار تولید هرکدام، گزارش ماهانه مربوط به بازرسی چوک ها، زمان تعویض چوک ها و بسته شدن چاه، معرفی آزمون های چاه آزمایی و همچنین تجهیزات نمودارگیری می باشد. این اطلاعات به دو دسته داده های موجود و داده های ناقص و یا ناموجود تقسیم شده اند. در گزارش های بررسی شده اطلاعات مربوط به آزمون های انجام شده بر روی چاه های 1 تا 15 در اختیار است و مشخص گردیده که هریک از آنها در کدامیک از چاه ها انجام شده است. بر طبق نتایج به دست آمده آزمون ساخت فشار در 14 چاه، آزمون تخلیه فشار در 9 چاه، آزمون دبی چندگانه در 4 چاه، آزمون گذرا در 12 چاه، آزمون ساقه مته در 7 چاه و آزمون جداکننده در 4 چاه انجام شده اند. این نتایج آماری در متن گزارش و در قالب نمودار نشان داده شده است. در رابطه با مقادیر تولیدی نفت، گاز و آب در چا های 2 تا 32، نتایج نشان می دهند که بیشترین حجم نفت تولیدی و گاز تولیدی از چاه NR-10 در سال 1983 به دست آمده اند. حداکثر حجم آب تولیدی نیز مربوط به چاه NR-25 در سال 2007 می باشد. گزارش هایی از فوران نفت در سال 1371-1370 در این میدان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که بیشترین مقدار تولید بدون کنترل نفت در چاه شماره 6 (سکو 5) و طی 924 روز فوران چاه با دبی STB/D 8000 برابر با MMSTB39/7 بوده است. داده های خام چاه پیمایی تولید تنها در دو چاه 28 و 31 مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج آزمون های مختلف بر روی آنها در دو مقیاس 200 و 1000 گزارش شده است.