30 فروردین 1403
علي رنجبر

علی رنجبر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نفت
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی نفت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1392 - 1397)
    عنوان رساله: بررسی رفتار ژئو مکانیکی گسلها در مخازن در اثر تزریق سیال
  • فوق لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1392)
    عنوان پایان‌نامه: شبیه سازی توام جریان سیال و ژئومکانیک در تخمین تراکم و فرونشست مخازن حساس به تنش
  • لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه صنعت نفت ، ایران (1386 - 1390)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammad Rasul Dehghani Firuzabadi, shahriar jahani, Ali Ranjbar (2024) Comparing the performance of machine learning methods in estimating the shear wave transit time in one of the reservoirs in southwest of Iran Scientific Reports: 14; 4744
2
Ali Ranjbar, Seyed Alireza Kamani (2024) Comparison of Empirical and Rock Physics Models in Estimating Shear Wave Velocity Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 10; 1
3
4
Fatemeh Mohammadi nia, Ali Ranjbar, Moien Kafi, Mahdi Shams, Farshad Haghighat, Mehdi Maleki (2023) Shale volume estimation using ANN, SVR, and RF algorithms compared with conventional methods JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES: 31; 104991-...
5
Parirokh Ebrahimi, Ali Ranjbar, Fatemeh Mohammadi nia, Hojat Ghimatgar, Abbas Hashemizadeh (2023) Young’s Modulus Estimation Using Machine Learning Methods and Daily Drilling Reports Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 10; 1-24
6
Fatemeh Mohammadi nia, Ali Ranjbar, Moien Kafi, Reza Keshavarz (2023) Application of machine learning algorithms in classification the flow units of the Kazhdumi reservoir in one of the oil fields in southwest of Iran Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: 1; 1-16
7
Ali Ranjbar, , Amin Izadpanahi (2022) Numerical Analysis of Fluid Flow in a Deformable Porous Medium Using Finite Element Method Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 8; 47-59
8
Ali Ranjbar, Amin Izadpanahi, (2022) Numerical analysis of geomechanical behavior of fractures and faults in a deformable porous medium Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: 1; 1
9
, Amin Izadpanahi, Parirokh Ebrahimi, Ali Ranjbar (2021) Estimation of shear wave velocity in an Iranian oil reservoir using machine learning methods JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: 109841; 100
10
Ali Ranjbar, Hossein Hassani, Kurosh Shahriar, Mohammad Javad Ameri Shahrabi (2020) Thermo-hydro-mechanical modeling of fault discontinuities using zero-thickness interface element Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering: 12; 74-88
11
12
Ali Ranjbar, Hossein Hassani, Kurosh Shahriar (2017) 3D geomechanical modeling and estimating the compaction and subsidence of Fahlian reservoir formation (X-field in SW of Iran) Arabian Journal of Geosciences: 10; 116
مقالات در همایش ها
1
Ali Akbari, Ali Ranjbar, Fatemeh Mohammadi nia (2022) Performance of Multi-Layer Perceptron Neural Network in Estimating the Minimum Miscibility Pressure of CO2 Compared to Conventional Methods 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
2
Hossein Sarvi, Parirokh Ebrahimi, Ali Ranjbar (2022) Numerical analysis of two-phase fluid flow in fractured hydrocarbon reservoirs 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
3
Mehdi Maleki, Ali Ranjbar, Hossein Sarvi, Parirokh Ebrahimi (2022) Young's modulus 3D modeling in the X reservoir located in the North-East of the Persian Gulf 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
4
Kamand Ghasemi, Ali Ranjbar, Parirokh Ebrahimi (2022) Solving Mendel's problem using the standard Galerkin Finite element method 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
5
Parirokh Ebrahimi, Mohammad Rasul Dehghani Firuzabadi, Moien Kafi, Fatemeh Mohammadi nia, Ali Ranjbar (2022) Optimal mud weight window calculation using machine learning methods 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
6
Parirokh Ebrahimi, AmirJavad Borhani, Ali Ranjbar, Fatemeh Mohammadi nia, (2022) In-situ stress estimation using machine learning algorithms and drilling data 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
7
Hossein Sarvi, Ali Ranjbar (2022) Lagrange, Penalty and Elimination Methods in Applying Finite Element Boundary Conditions 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
8
Hossein Sarvi, Ali Ranjbar, Negin Mozaffari, Ali Karami (2022) Numerical Analysis of Different Aspects of Viscous Fingering Phenomenon Using Stabilized Finite Element Method 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
9
Seyed Alireza Kamani, Ali Ranjbar (2022) Review and Comparison of Empirical Methods and Rock Physics Models in Estimating Shear Wave Velocity 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
10
Hamed Azadian, Ali Ranjbar, Reza Azin, (2022) Classification of drilling problems using machine learning methods, a case study of one of Iran's offshore fields 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
11
Hamed Azadian, Ali Ranjbar, Reza Azin, (2022) Determining critical drilling depths using support vector machine, discriminant analysis and ensemble classifier methods, a case study 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
12
حسین پاپری، حسین سروی، علی رنجبر (1401) تعیین تخلخل انواع سنگ با استفاده از پردازش تصاویر سی تی هشتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران، ایران، شاهرود
13
حسین سروی، پریرخ ابراهیمی، امیرجواد برهانی، علی رنجبر (1401) بازبینی و مقایسه روش های اعمال شرایط مرزی ضروری در روش عددی المان محدود هشتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران، ایران، شاهرود
14
پریرخ ابراهیمی، حسین سروی، فاطمه محمدی نیا، علی رنجبر، حجت قیمت گر (1401) تخمین مدول یانگ از داده های حفاری با استفاده از روش های جنگل تصادفی و حداقل مربعات تقویت شده هشتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران، ایران، شاهرود
15
Ali Ranjbar, , Amin Izadpanahi (2020) Numerical Analysis of Fluid Flow in a Deformable Porous Medium Using Finite Element Method 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
16
Ali Ranjbar, Seyed Alireza Kamani, Abdolrahim Ghaderi (2020) Petrophysical Evaluation of Fahliyan Reservoir Formation 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
17
صادق خوبانی، علیرضا بهادری، علی رنجبر (1397) ناحیه بندی و تعیین تنش های اطراف چاه با استفاده از روش خوشه بندی در یکی از چاه های میدان X در جنوب غربی ایران سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، ایران، تهران
18
19
دانیال فرخیان، رضا آذین، علی رنجبر (1397) کاربرد سی تی اسکن پزشکی و دندان پزشکی در مشخصه سازی سنگهای کربناته، تبخیری، مارل و ماسه هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE
20
مهدی اوجی، رضا آذین، مسعود ریاضی، حسن بهرامی، علی رنجبر (1397) امکان سنجی ظرفیت آب شیرین در سازند آسماری جهرم طاقدیس چاهپیر هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سعید زارعی، علی رنجبر، سید رضا منصوری (1401) کارگروه زمین شناسی در بسته کاری یکم پروژهمطالعات ازدیاد برداشت میدان نوروز دانشگاه خلیج فارس
2
3
4
5
6
علی رنجبر، رضا آذین، سعید زارعی (1400) کارگروه پتروفیزیک در بسته کاری یکم پروژه مطالعات ازدیاد برداشت میدان نفتی نوروز دانشگاه خلیج فارس
7
علی رنجبر، رضا آذین، احمد جامه خورشید، روح اله فاتحی، حجت قیمت گر (1400) کارگروه شبیه سازی-مدل سازی در بسته کاری یکم پروژه مطالعات ازدیاد برداشت میدان نفتی نوروز دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
بهاره رضایی میرقائد، ابوالفضل دهقان منفرد، علی رنجبر (1401) ارزیابی شاخص های استاتیک و دینامیک پتروفیزیکی مخزن به کمک داده های نمودارگیری از چاه
5
6
کتاب
1
علی رنجبر، پریرخ ابراهیمی (1402) مدل سازی المان محدود کاربردی در علوم زمین با استفاده از متلب شابک:978-622-7331-29-5
2
Reza Azin, Amin Izadpanahi, Ali Ranjbar (2021) Challenges of Gas Injection ISBN: 978-3-030-77199-7
3
علی رنجبر، حمید صباغ، علی بنگر (1394) مرجع آموزش نرم افزار Petrel شابک:978-600-7445-23-5
4
قاسم زرگر، علی رنجبر، ساسان سلطانی سولگانی، جلال نشاط قوجق (1393) مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشی بر مدل سازی ساختمانی شابک:978-600-5184-82-2
5
قادر اسفندیاری، علی اکبر بیات، علی رنجبر، مهدی صادقی (1389) تخمین و ارزیابی مخازن هیدروکربنی شابک:978-600-5023-21-3
6
قادر اسفندیاری، علی رنجبر، مهدی صادقی، علی اکبر بیات (1388) مهندسی مخزن پیشرفته شابک:978-600-5023-15-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
1
2
علی رنجبر (1399) فروش محصول (مغزه سنگ 3)
3
علی رنجبر (1399) فروش محصول (مغزه سنگ 2)
4
علی رنجبر (1399) فروش نمونه مغزه سنگ
5
علی رنجبر (1399) فروش محصول (مغزه سنگ)

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه مهندسی نفت، دانشگاه خلیج فارس (1400 - اکنون)
  • دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی (1399-1400) (1399 - 1400)
بیشتر