05 اردیبهشت 1403
علي رنجبر

علی رنجبر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نفت
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
پروژه انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیند های تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان نوروز-بررسی داده های آنالیز مغزه میدان نوروز
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
میدان نوروز-آنالیز مغزه
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول) ، علی رنجبر (همکار) ، شهریار عصفوری (همکار)

چکیده

در ابتدا، پیشینه پژوهش مربوط به آزمایش ها آنالیز معمولی و ویژه مغزه به طور کامل و جامع بررسی شد. در آنالیز معمولی مغزه خصوصیت هایی از قبیل تراوایی، تخلخل، چگالی سنگ و داده های اشباع اندازه گیری می شود. در این آنالیزها، از آزمایش هایی از جمله آزمایش های ریتورت و دین استارک برای اندازه گیری داده های اشباع و آزمایش های هلیوم و جیوه برای اندازه گیری تخلخل، استفاده می شوند. در آنالیز ویژه مغزه خصوصیت هایی از جمله فشار مویینگی، تراوایی نسبی، ترشوندگی سنگ، خصوصیت های الکتریکی سنگ، خصوصیت های صوتی سنگ و تراکم پذیری سنگ اندازه گیری می شوند. در آنالیز ویژه مغزه آزمایش هایی مانند روش آموت، روش سانتریفیوژ و روش زاویه تماس برای اندازه گیری ترشوندگی، آزمایش هایی مانند روش صفحه متخلخل، روش تزریق جیوه، روش سانتریفیوژ و روش دینامیکی برای اندازه گیری فشار مویینگی و آزمایش هایی مانند روش حالت پایا، روش حالت ناپایا و روش سانتریفیوژ برای اندازه گیری تراوایی نسبی کاربرد دارند. پس از بررسی جامع پیشینه پژوهش، داده های مغزه مرتبط با مخزن نوروز مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. در بخش آنالیز معمولی مغزه به طور کلی 9 چاه دارای فایل های داده بودند. یک آنالیز آماری بر روی خصوصیت های گزارش شده در هر چاه، تعداد فایل های موجود از هر چاه و همچنین کیفیت هر فایل انجام گرفت. همچنین در بخش آنالیز ویژه مغزه تعداد 4 چاه دارای فایل بودند که تمام آنالیزهای آماری گفته شده در این بخش نیز انجام شد. در ادامه داده های موجود در آنالیز معمولی مغزه بر اساس سازند تفکیک گردید و نمودارهای مربوط به خواص مختلف رسم شد. با رسم این نمودارها و بررسی روند تغییرات در چاه های مختلف کیفیت داده های موجود بررسی شد. در بخش آنالیز ویژه مغزه نیز نمودارهای تراوایی نسبی و فشار موئینگی برای چاه 3 رسم گردید و مورد آنالیز قرار گرفت. با توجه به آنالیزهای انجام شده، داده های مربوط به مغزه در چاه های جدید میدان نوروز موجود نمی باشد، که این کمبود می تواند نتایج مدل سازی و شبیه سازی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، توصیه می شود در صورت وجود داده از چاه های جدید، این داده ها در اختیار مجری پروژه قرار گیرد. در صورت عدم وجود داده باید آنالیز های معمولی و ویژه مغزه بر روی مغزه های چاه های جدید انجام شده و این داده ها در فرآیند مدل سازی و شبیه سازی