15 آذر 1402
ابوالحسن رزمي نيا

ابوالحسن رزمی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 07731222164
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان طبقه بندي گلبولهاي سفيد با استفاده از شبكه عصبي كانولوشني
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله طب جنوب
شناسه DOI
پژوهشگران امین ادراکی (نفر اول) ، ابوالحسن رزمی نیا (نفر دوم)

چکیده

زمینه: مشاهده، دستهبندی و شمارش انواع مختلف گلبولهای سفید در نمونة خون، یکی از گامهای اساسی در درمان بیماریهای مختلف است. هدف از انجام این پژوهش طراحی و پیادهسازی سیستمی سریع، قابل اعتماد و مبتنی بر پردازش تصاویر میکروسکوپی نمونه خون برای طبقهبندی چهار نوع از گلبولهای سفید است. مواد و روشها: در این مقاله، از روش خوشهبندی k-means اص حشده برای انجام عمل بخشبندی تصویر استفاده شده است. ع وه بر این، عمل طبقهبندی گلبولهای سفید با استفاده از یک شبکه عصبی کانولوشنی عمیق و با کمک دادههای موجود در پایگاه داده MISP – پایگاه داده رایگان و متشکل از تصاویر میکروسکوپی نمونه خون – انجام شده است. همچنین، روشهای مختلف رگو ریزاسیون مثل حذف تصادفی و افزایش تعداد تصاویر پایگاه داده، برای جلوگیری از بیش برازشِ (Overfitting) مدلِ پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفتهاند. یافتهها: در بخش طبقهبندی، دقت شبکه عصبی برابر 33 درصد اندازهگیری شده است که نسبت به بسیاری از پژوهشهای پیشین موفقتر بوده است. همچنین در بخش بخشبندی، شاخص اط عات متقابل برابر 8/19 حاصل شد. نتیجهگیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد طراحی و پیادهسازی سیستمی سریع و قابل اعتماد با کمک پردازش تصاویر میکروسکوپی نمونه خون با استفاده از روشهای مختلف پردازش تصویر و یادگیری ماشین امکانپذیر است.