15 آذر 1402
ابوالحسن رزمي نيا

ابوالحسن رزمی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 07731222164
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان پيش بيني وقوع امواج سهمگين مبتني بر متغيرهاي هواشناسي با استفاده از روش تركيبي الگوريتم ضريب داده پرت محلي و شبكه عصبي دسته بندي كننده
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مهندسی دریا
شناسه DOI
پژوهشگران کیومرث محمودی (نفر اول) ، حسن قاسمی (نفر دوم) ، ابوالحسن رزمی نیا (نفر سوم)

چکیده

به دلیل ماهیت پیچیده تصادفی و غیر خطی امواج، پیشبینی وقوع امواج سهمگین دشوار است. پیشبینی وقوع امواج سهمگین میتواند تا حد زیادی از بروز خسارات جانی و مالی بکاهد. هدف از این تحقیق ارائه یک روش ترکیبی برای پیشبینی وقوع امواج سهمگین از روی متغیرهای هواشناسی با استفاده از روشهای دادهکاوی ضریب داده پرت محلی و شبکه عصبی مصنوعی دستهبندی کننده است. برای بررسی کارایی مدل ارائه شده از دادههای تاریخی متغیرهای هواشناسی برداشت شده طی سه سال از ایستگاههای شماره 08308 و 08330 دو طوفان مشهور (2007 (Dean و (2011 (Irene استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش ضریب داده پرت محلی امواج سهمگین شناسایی شده، سپس از خروجیهای این روش برای آموزش شبکه عصبی استفاده شده است. از 13 درصد دادههای جمع آوری شده برای مرحله آموزش و از مابقی برای مرحله آزمون مدل بکار رفته است. کارایی روش ارائه شده با استفاده از معیارهای متداول بررسی عملکرد روی دادههای آموزشی و آزمون بررسی شد؛ نتایج بیانگر عملکرد مناسب روش پیشنهادی در پیشبینی وقوع امواج سهمگین از روی متغیرهای هواشناسی است به طوری که برای هر دو مجموعه داده مورد بررسی دقت میانگین به 33 %رسید.