17 آذر 1402
امين ترابي جهرمي

امین ترابی جهرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 09171023389
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی فرایند تصویربرداری رادار دهانه مصنوعی در جهت شناسایی اهداف در تصاویر راداری سار
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
رادار روزنه مصنوعی، الگوریتم برد داپلر، داده خام، شبیه سازی.
پژوهشگران مرضیه شیعه زاده (نفر اول) ، امین ترابی جهرمی (نفر دوم) ، حجت قیمت گر (نفر سوم)

چکیده

شناسایی و تشخیص اهداف یکی از زمینه های مهم درکاربردهای نظامی و غیر نظامی است، که با استفاده از داده های مرئی، راداری و غیره انجام می شود. اخیرا، شناسایی اهداف زمینی و زیر زمینی به کمک تصاویر رادارهای روزنه مصنوعی SAR ، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مهمترین دلایل مطالعات اندک بر روی تصاویر SAR و سیستم های SAR، عدم دسترسی به داده خام و یا تصاویر SAR و همچنین ابزارهای پردازشی برای داده های SAR می باشد. متأسفانه مراکز تحقیقاتی اندکی، دارای سنجنده SAR هستند تا بتوانند داده های آن را در اختیار محققان علاقه مند به این حوزه قرار دهند. از طرفی دسترسی به این داده ها بسیار هزینه بردار می باشد که سبب می شود امکان دسترسی به این داده ها بسیار دشوار باشد. لذا با توجه به لزوم مسئله، در این مقاله به منظور تولید تولید داده خام SAR، یک الگوریتم شبیه ساز تصویر SAR پیشنهاد می شود. در این مطالعه به منظور نزدیک شدن داده خام تولید شده به داده واقعی، پارامترهایی موثر بر روی ضریب انعکاس سیگنال، لحاظ شده است. در مطالعات قبلی، به منظور سهولت در روند شبیه سازی، معمولا ضریب انعکاس را عدد ثابت حقیقی بین صفر و یک در نظر می گیرند اما در این مطالعه نشان داده شده است که با لحاظ کردن پارامترها موثر بر روی ضریب انعکاس سیگنال، این ضریب عدد ثابت حقیقی نمی باشد. از لحاظ تئوری، داده خام رادار SAR از طریق محاسبه میدان راه دور انعکاسی تولید می شود. با توجه به اینکه در این مطالعه، میدان راه دور انعکاسی یکی از پارامترهای موثر در تعیین ضریب سیگنالِ دریافتی است، بنابراین تصاویر تولیدی از این شبیه ساز، به نسبت به تصاویر واقعی نزدیک تر هستند. این الگوریتم با استفاده از تنظیمات اولیه در نرم افزار شبیه ساز الکترومغناطیس FEKO انجام و سپس از طریق ارتباط بین دو نرم افزار MATLABو FEKO، ماتریس پراکندگی یا در حالت کلی ماتریس داده خامِ اهداف مورد نظر، استخراج شده است. در ادامه، با کمک الگوریتم برد داپلرRDA ، اطلاعات خام رادار SAR، پردازش شده و در نهایت یک تصویر SAR از منطقه مورد نظر تولید شده است. یکی از کاربردهایی که برای این شبیه ساز پیشنهاد می شود، استخراج تصاویر راداری و استفاده از روش های پردازش تصویر برای تشخیص اهداف، می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد شبیه ساز پیشنهادی برای تولید داده خام، می تواند ت