17 آذر 1402
امين ترابي جهرمي

امین ترابی جهرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 09171023389
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل فیدبک غیرخطی ترکیبی انتگرالی مقاوم برای سیستم های دارای عدم قطعیت
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
کنترل انتگرالی، کنترل غیر خطی، سیستم های دارای عدم قطعیت، اشباع عملگر، کنترل فیدبک غیر خطی ترکیبی
پژوهشگران بادروح حمید (دانشجو) ، ولی اله غفاری (استاد راهنما) ، امین ترابی جهرمی (استاد مشاور)

چکیده

عموماً پژوهشگران در هنگام تحلیل یک مساله کنترلی به دست آوردن عملکرد مقاوم، بهبود پاسخ حالت گذرا و دقت حالت ماندگار را به عنوان اهداف اصلی و شاخص های عملکرد مطلوب در نظر می گیرند. تا به حال، برای بررسی هر کدام از معیارهای ذکرشده، روش های مختلفی ارایه گردیده است. اما برای بهبود عملکرد حالت گذرا استفاده از کنترل فیدبک غیرخطی ترکیبی بسیار کارآمد و موثر است. در این پایان نامه، برای بهبود عملکرد حالت گذرا برای سیستم های دارای عدم قطعیت با ورودی اشباع، قانون کنترل توسعه داده شده است. از این رو برای داشتن یک پاسخ سریع با ضریب میرایی پایین، ابتدا بخش خطی کنترل کننده برای پایدارسازی سیستم حلقه بسته با کمک کنترل کننده انتگرالی طراحی می شود. سپس بخش غیرخطی برای کاهش فراجهش ناشی از بخش خطی انتخاب می شود. ضرایب کنترل کننده انتگرالی با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی به شکل عددی محاسبه می شوند. طرح پیشنهادی در این پژوهش به چندین مثال دارای عدم قطعیت و اشباع ورودی اعمال می شود. کارآیی رویکرد پیشنهادی به وسیله مقایسه نتایج آن با روش های مشابه آزموده خواهد شد.