17 آذر 1402
امين ترابي جهرمي

امین ترابی جهرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 09171023389
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی فرایند تصویربرداری رادار دهانه مصنوعی در جهت تشخیص هدف در تصاویر راداری زیر سطحی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
رادار دهانه مصنوع ی، رادار سار، الگوریتم برد داپلر، داده خام، شبیه سازی
پژوهشگران مرضیه شیعه زاده (دانشجو) ، امین ترابی جهرمی (استاد راهنما) ، حجت قیمت گر (استاد راهنما)

چکیده

زمینه: شناسایی و تشخیص اهداف یکی از زمینه های مهم درکاربردهای نظام ی و غ یرنظامی است، که با استفاده از دادههای مرئ ی، راداری و غ یره انجام میشود. اخیرا، شناسایی اهداف زمینی و زیر زمینی به کمک تصاویر رادارهای دهانه مصنوع ی SAR بسی ار مورد استفاده قرار گرفته است. هدف: رادار دهانه مصنوع ی یک س یستم مایکروویو فعال است که تصاویر دو و سه بعدی منحصر به فردی از زمین و تغییرات سطحی آن را ارائه میدهد. تمرکز اصل ی این پا یاننامه، شبیهسازی و ارزیابی فرایند تصویرسازی سار از یک هدف به منظور ایجاد تصاویر راداری سار است گام بعد استفاده از تصاویر خروجی در جهت تشخیص شکل هندسی اهداف به کار رفته میباشد. روششناسی: برای این کار ابتدا باید سیگنال انعکاسی از ساختار، که در واقع داده خام مورد نیاز برای پردازش است، جمعآوری گردد. متأسفانه مراکز تحقیقاتی اندکی ، دارای سنجنده SAR هستند تا بتوانند دادههای آن را در اختیار محققان عالقهمند به این حوزه قرار دهند. لذا با توجه به لزوم مسئله، در این پایان نامه به منظور تولید تولید داده خام SAR ،یک الگوریتم شبیهساز تصویر SAR پ یشنهاد میشود. به منظور شبی ه سازی تصویر برداری رادار SAR در مود عملکردی نواری، ابتدا دادهخام مورد نیاز با محاسبه میدان راه دور و روشهای مجانبی ، که از لحاظ نظری شامل روشهای نور هندسی ، تمامموج و تئوری یکنواخت تفرق می باشند تولید گردید این روند با کمک نرمافزار الکترومغناطیس FEKO شبیهسازی شده است سپس با الگوریتم پردازش سیگنال RDA دادهخام را پردازش نموده و تصاویر خروجی استخراج شده است این قسمت در نرم افزار متلب و با ایجاد ارتباط بین ماتریس خروجی از FEKOو متلب انجام شده است. پس ازاستخراج تصاویر راداری اهداف مورد نظر، برای تشخ یص شکل هندسی با به کارگیری روشهای موجود در حوزه پردازش تصویر، ویژگی و مشخصات تصاویر خروجی بدست آمده است. این عملیات با استفاده نرم افزار متلب وبا روش های پردازش تصویر سه مشخصه شامل: محیط، مساحت و نقطه مرکز داخل تصاوی ر را استخراج کرده و سپس با استفاده ازاین ویژگیها و محاسبه نسبت محیط به مساحت، شکل هندسی اهداف قابل تشخیص میباشد. ب یافتهها: استفاده از می دان راه دور به منظور تولید دادهخام سبب شد که بتوان اثرات الگوی تشعشعی آنتن، فرکانس کاری، قطبش، پهنای باند آنتن، زاویه رویت جسم توسط آنتن و مشخصات فیزیکی پراکنده ساز