05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط تبلیغات شفاهی و قصد حضور مجدد گردشگران ورزشی پیست اسکی سپیدان در استان فارس
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
کیفیت خدمات؛ تبلیغات شفاهی؛ حضور مجدد؛ تصویر مکان؛ گردشگری ورزشی زمستانی
پژوهشگران سوسن خدائیان (دانشجو) ، حمیدرضا صفری (استاد راهنما) ، عبدالصالح زر (استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان در پیست اسکی پولادکف سپیدان در استان فارس بود. روش تحقیق مطالعه حاضر، از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری را کلیه گردشگران در فصل زمستان سال97 تشکیل می دادند که 384 پرسش نامه به روش تصادفی بین نمونه ها توزیع شد که 330 پرسشنامه قابل تحلیل بود. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه ی کیفیت خدمات ورزشی(لیو، ????)، تبلیغات شفاهی(گویت و همکاران، 2010)، تصویر مکان(دیویس و دیگران، 2009) و قصد حضور (لیم، 2006)، استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برازش و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوهای ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از نرم افزارPLS انجام شد. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم و معناداری بر قصد حضور مجدد گردشگران دارد. همچنین نقش میانجی تصویر مکان بر رابطه بین کیفیت خدمات و قصد حضور مجدد و همچنین رابطه بین تبلیغات شفاهی و قصد حضور مجدد مورد تایید قرار گرفت. بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش متوسطی برخوردار می باشد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که با ایجاد یک کمیته تخصصی راهکارهای مربوط برای افزایش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی و بواسطه آنها ارتقاء تصویر مکان برای افزایش قصد حضور گردشگران طراحی و اجرا شود.