28 خرداد 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط رفاه اجتماعی و سلامت اجتماعی با قصد مشارکت ورزشی بانوان شهر جهرم
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی، قصد مشارکت ورزشی، بانوان شهرستان جهرم
پژوهشگران مژگان ملک نصب (دانشجو) ، حمیدرضا صفری (استاد راهنما) ، عبدالصالح زر (استاد مشاور)

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط رفاه و سلامت اجتماعی با قصد مشارکت ورزشی در بانوان شهرستان جهرم می باشد. این چژوهش به لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی- همبستگی انجام شد و نحوه ی گرداوری داده ها، میدانی بوده است. جامعه آماری پزوهش حاضر کلیهی بانوان شهرستان جهرم می باشد .براساس جدول مورگان، 380 پرسشنامه بین بانوان بصورت خوشه ای توزیه شد که از این مجموع 380 پرسشنامه قابل بررسی و تحلیل بود. جهت گردآوری از پرسش نامه محقق ساخته رفاه اجتماعی، پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز(2004) و پرسشنامه قصد مشارکت ورزشی هوتا و همکاران(2005) استفاده شد. از آمار توصیفی( شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و نمودارها) برای ویژگی های جمعیت شناختی و توصیف متغییرهای تحقیق استفاده شده است. همچنین با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها که با آزمون کالموگروف –اسمیرنوف مشخص شد، از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفت. نتایج تحقیق حاضر حاکی بر آن است که رابطه مستقیمی بین رفاه اجتماعی و قصد مشارکت ورزشی بانوان وجود دارد که افزایش یکی موجب افزایش دیگری میشود