05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر بخشي فعاليت بدني و ورزش بر ابعاد هوش معنوي سربازان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
فعالیت بدنی، سرباز، هوش معنوی
مجله طب دریا
شناسه DOI 10.30491/3.1.21
پژوهشگران عبدالصالح زر (نفر اول) ، فاطمه رضایی (نفر دوم)

چکیده

مقدمه: یکی از راه های مؤثر در کاهش پیامدهای منفی سلامت روان در این افراد شناسایی سازه های مثبت روانشناختی و معنوی و بررسی نقش آنان در افراد نظامی است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد هوش معنوی سربازان است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. تعداد 200 سرباز به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری از میان سربازان یک پایگاه نظامی در شهر شیراز در پاییز 1395 انتخاب شدند و بر اساس میزان فعالیت ورزشی در هفته به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم بندی شده و پرسشنامه هوش معنوی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 16/ SPSS و آزمونT مستقل استفاده شد. یافته ها:نتایج نشان داد در مقیاس های در خرده مقیاس های تفکروجودی انتقادی (016/0 p =)، تولید معنای شخصی ( 045/0 p =)، اگاهی متعالی( 022/0 p =)، بسط حالت هوشیاری( 001/0 p =)، و نمره کلی هوش معنوی ( 001/0 p =) تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت به طوری که گروه سربازان فعال نسبت به گروه سربازان غیر فعال وضعیت بهتری داشتند. بحث و نتیجه گیری:بر اساس نتایج می توان گفت که فعالیت بدنی و ورزش با هوش معنوی سربازان رابطه دارد. لذا سربازان می توانند به منظور ارتقای هوش معنوی خود، فعالیت های بدنی و ورزشی منظم را در برنامه هفتگی قرار دهند.