05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تعيين اثربخشي فعاليت بدني و ورزش بر ابعاد هوش معنوي سربازان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
فعالیت بدنی، سرباز، هوش معنوی.
مجله طب دریا
شناسه DOI 10.30491/3.1.21
پژوهشگران عبدالصالح زر (نفر اول) ، فاطمه رضایی (نفر دوم)

چکیده

زمینه و هدف: یکی از راه­های مؤثر در کاهش پیامدهای منفی سلامت روان در سربازان، شناسایی سازه­های مثبت روانشناختی و معنوی و تعیین نقش آنهاست. هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد هوش معنوی سربازان است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. تعداد 200 سرباز به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری از میان سربازان یک پایگاه نظامی در شهر شیراز در پاییز 1395 انتخاب شدند. بر اساس میزان فعالیت ورزشی در هفته به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم بندی شده و پرسشنامه هوش معنوی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده­ ها از نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. یافته ها: در خرده مقیاس های تفکر وجودی انتقادی (0/016p=)، تولید معنای شخصی (0/045p=)، اگاهی متعالی (0/022p=)، بسط حالت هوشیاری (0/001p=)، و نمره کلی هوش معنوی (0/001p=) تفاوت معنی داری بین دو گروه فعال و غیرفعال بر اساس میزان فعالیت ورزشی در هفته ثبت شد. به طوری که گروه سربازان فعال نسبت به گروه سربازان غیرفعال وضعیت بهتری داشتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاضر می توان گفت که فعالیت بدنی و ورزش با هوش معنوی سربازان رابطه دارد. لذا سربازان می توانند به منظور ارتقای هوش معنوی خود، فعالیت های بدنی و ورزشی منظم را در برنامه هفتگی قرار دهند.