17 آذر 1402
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان علائم سندروم پيش قاعدگي در دختران دانشجوي فعال و غير فعال: مطالعه جمعيت ساكن در مناطق سردسير و گرمسير
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
فعالیت بدنی سندروم پیش قاعدگی منطقه جغرافیایی
مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران پریسا ساریخانی (نفر اول) ، عبدالصالح زر (نفر دوم)

چکیده

هدف: هدف این مطالعه مقایسه شدت علائم سندروم پیش قاعدگی در دختران دانشجوی فعال و غیر فعال ساکن در مناطق سردسیر و گرمسیر بود. روش شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی، تعداد 320 دانشجوی دختر دانشگاه جهرم از دو منطقه جغرافیایی(محل زندگی) گرمسیر(160 نفر) و سردسیر(160 نفر) شامل دو زیرگروه 80 نفری فعال و غیر فعال از هر منطقه جغرافیایی، پرسشنامه سندروم پیش قاعدگی impdd را تکمیل کردند. یافته ها: در جمعیت فعال هر دو منطقه، میانگین علائم جسمانی (p=0.002) و روانی- رفتاری(p=0.001) پایین تر از گروه غیرفعال بود. در جمعیت فعال ساکن در مناطق سردسیر، میانگین تنها علائم روانی- رفتاری به طور معنی داری کمتر از گروه غیر فعال همان منطقه بود(p=0.001). اما در افراد فعال ساکن مناطق گرمسیر، هر دو علائم روانی- رفتاری(p=0.03) و جسمانی (p=0.002) پایین تر از افراد غیرفعال بودند. نتیجه گیری: فعالیت بدنی در کل سبب کاهش علائم سندرم پیش قاعدگی می شود و در مناطق سردسیر این اثر بیشتر در مورد علائم روانی- رفتاری نمود دارد، در حالی که در محیط گرمسیر هر دو نوع علائم تحت تاثیر قرار می گیرند.