05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي پيامدهاي كويد 19 بر ورزش ايران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ایران صنعت ورزش قرنطینه کوید 19
مجله مطالعات مدیریت ورزشی
شناسه DOI 10.22089/smrj.2021.9364.3173
پژوهشگران سلمان علوی (نفر اول) ، اسماعیل ذبیحی (نفر دوم) ، سید حسین علوی (نفر سوم) ، عبدالصالح زر (نفر چهارم)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای کوید 19 بر ورزش ایران بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی) و اجرایی (کارشناسان، مدیران و کارآفرینان ورزشی صاحب نظر) بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 12 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که به صورت ارتباط مستقیم و به صورت تماس تلفنی صورت پذیرفت. جهت سنجش روایی و پایایی از مقبولیت، قابلیت انتقال و تایید پذیری، پایایی باز آزمون استفاده شد. تحلیل مصاحبه ها به شیوه تحلیل مضمون صورت پذیرفت. از تجزیه و تحلیل داده ها تعداد 72 مقوله فرعی بدست آمد که در 17 مقوله اصلی قرار گرفت. مقوله های بدست آمده در 9 مفهوم پیامدهای اقتصادی، گردشگری، نیروی انسانی، زیرساختی، رسانه ای، سلامت، ارتباطی، رویدادی و پیامدهای پساکرونا خلاصه شد. با توجه به خلاهای مطالعاتی این حوزه، نتایج این تحقیق می تواند به عنوان زیربنایی برای مطالعات آتی قرار گیرد. همچنین کلیه سازمان ها و مدیران ذی ربط می توانند با پیامد های حاضر و چالش های پیش رو آشنا شوند و در جهت مقابله با آنها، تدابیری اتخاذ کنند.