05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ارتباط بين وضعيت فعاليت بدني و ورزش با ابعاد سلامت اجتماعي سربازان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
سرباز، سلامت اجتماعی، ورزش.
مجله علوم مراقبتی نظامی
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه رضایی (نفر اول) ، عبدالصالح زر (نفر دوم)

چکیده

مقدمه: سلامت اجتماعی از اساسی ترین شاخص های سلامت هر کشوری است و می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد. دوره سربازی فشار زیادی بر سربازان وارد می کند که می تواند بر سلامت اجتماعی آنان اثر منفی داشته باشد. برخی شواهد نشان می دهد که ورزش می تواند بر سلامت اجتماعی اثرگذار باشد. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین وضعیت فعالیت بدنی و ورزش با ابعاد سلامت اجتماعی سربازان است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. تعداد 200 سرباز به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری از میان سربازان یک پایگاه نظامی در شهر شیراز در پاییز 1395 انتخاب شدند و بر اساس میزان فعالیت ورزشی در هفته به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم بندی شده و پرسشنامه سلامت اجتماعی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد در مقیاس های شکوفایی اجتماعی (0/03 P=) و نمره کلی سلامت اجتماعی (0/05 P=) تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت. همچنین مقیاس های همبستگی اجتماعی (0/32 P=)، انسجام اجتماعی (0/66 P=)، پذیرش اجتماعی (0/41 P=) و مشارکت اجتماعی (0/74 P=) در گروه سربازان فعال بالاتر از گروه سربازان غیرفعال بود، اما تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان گفت که فعالیت بدنی و ورزش با سلامت اجتماعی سربازان رابطه دارد. لذا، سربازان می توانند به منظور ارتقای سلامت اجتماعی خود، فعالیت های بدنی و ورزشی منظم را در برنامه هفتگی قرار دهند.