05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير فعاليت ورزشي فريزبي بر خودكارآمدي، پيش بيني از بازگشت و كيفيت زندگي در گروه معتادان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
اعتیاد به مواد مخدر، خودکارآمدی، کیفیت زندگی، ورزش
مجله علوم مراقبتی نظامی
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امین صفری (نفر اول) ، علیرضا جوهری (نفر دوم) ، زینب شناسا (نفر سوم) ، عبدالصالح زر (نفر چهارم) ، ساره غلامی (نفر پنجم)

چکیده

مقدمه: ورزش فریزبی باعث تقویت سیستم غیرهوازی و هوازی و دستگاه قلبی-عروقی شده و همچنین باعث بهبود وضعیت آمادگی جسمانی و روانی افراد شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، پیش بینی از بازگشت و کیفیت زندگی در گروه معتادان انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که 70 نفر از معتادین تحت درمان دهکده سلامی شیراز بر اساس جدول مورگان و به صورت هدفمند در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابتدا همه آزمودنی ها سه پرسشنامه خودکارآمدی شرر، پیش بینی از بازگشت رایت و کیفیت زندگی ویر و شربورن را تکمیل کردند، در ادامه تمامی آزمودنی ها در برنامه تمرینی هشت هفته ای (3 ست در روز) فعالیت ورزشی فریزبی، شرکت کردند. در پایان نیز دوباره سه پرسشنامه مذکور را تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی وابسته و نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، احتمال مصرف در موقعیت خاص، شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص و کیفیت زندگی در گروه معتادان مرد تأثیر داشت به طوری که تمرین فریزبی باعث کاهش معنادار احتمال مصرف در موقعیت خاص (0/047 P=)، شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص (0/046 P=) و افزایش معنا دار کیفیت زندگی (0/044 P=) و خودکارآمدی (0/048 P=) شد. بحث و نتیجه گیری: فعالیت ورزشی فریزبی عامل مؤثر و مهمی بر عوامل روان شناختی در گروه معتادان مرد می باشد. لذا، پیشنهاد می شود جهت کمک به پیشرفت ترک مواد و جلوگیری از بازگشت فرد به سوءمصرف مواد در این گروه، از این نوع فعالیت ورزشی استفاده شود.