01 خرداد 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر بخشي فعاليت بدني و ورزش بر ابعاد سلامت عمومي و اميد به زندگي در سربازان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
امید به زندگی، سرباز، سلامت عمومی، فعالیت بدنی
مجله علوم مراقبتی نظامی
شناسه DOI
پژوهشگران عبدالصالح زر (نفر اول) ، فاطمه رضایی (نفر دوم) ، حمیدرضا صادقی پور (نفر سوم)

چکیده

مقدمه: فعالیت بدنی یکی از عواملی است که م یتواند در پرورش جسم و شکوفایی ابعاد مختلف شخصیت افراد جامعه مؤثر بوده و نقش مهمی در سلامت جامعه داشته باشد هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین اثر بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر سلامت عمومی و امید به زندگی سربازان است. مواد و رو شها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. تعداد 200 سرباز به شیوه نمون هگیری در دسترس به عنوان نمونه آماری از میان سربازان یک پایگاه نظامی انتخاب شدند. سربازان بر اساس میزان فعالیت ورزشی در هفته به دو گروه فعال و غیرفعال تقسی مبندی شده و پرسشنامه های سلامت عمومی ) GHQ-28 ( و امید به زندگی اشنایدر را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از نر مافزار SPSS نسخه 16 استفاده شد ) 05 / .)P> 0 یافت هها: نتایج نشان داد سربازان فعال نسبت به سربازان غیرفعال در خرده مقیاس های نشانه های جسمانی ) 001 / ،)P= 0 اضطراب و ب یخوابی ) 001 / P= 0 (، اختلال در کارکرد اجتماعی ) 001 / P= 0 (، افسردگی ) 001 / P= 0 ( و نمره کلی سلامت عمومی ) 001 / P= 0 ( نمره پایین تری کسب کرد هاند؛ اما تفاوت معنی داری بین نمره امید به زندگی، بین دو گروه وجود نداشت ) 556 / .)P= 0 بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد سربازان فعال دارای سلامت عمومی بالاتری هستند. موضوعی که می تواند در جهت برنامه ریزی مسئولین پادگان ها جهت افزایش و ارتقاء برنامه های فعالیت بدنی و با هدف توسعه سلامت سربازان مورد استفاده قرار گیرد