05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ارتباط رفاه اجتماعي با سلامت اجتماعي و قصد مشاركت ورزشي در بين زنان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی، قصد مشارکت ورزشی
مجله سلامت و بهداشت
شناسه DOI URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-25
پژوهشگران عبدالصالح زر (نفر اول) ، حمیدرضا صفری (نفر دوم) ، مژگان ملک نصب (نفر سوم) ، حمیدرضا صادقی پور (نفر چهارم)

چکیده

زمینه و هدف: ورزش، به­عنوان یکی از مفاهیم اجتماعی شناخته می‫شود. شواهد و یافته­های زیادی دال بر افزایش سطح سلامت از طریق مشارکت مداوم و پیوسته در فعالیت­های ورزشی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط رفاه و سلامت اجتماعی، با قصد مشارکت ورزشی در بانوان شهر جهرم، انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع همبستگی، و جامعه آماری آن کلیه بانوان در شهرستان جهرم بودند، که بر اساس جدول مورگان، 384 نفر به صورت خوشه‫ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ‫های رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه قصد مشارکت ورزشی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف­- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، spss-18 استفاده شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی‫داری بین قصد مشارکت ورزشی با رفاه اجتماعی (001/0=p، 214/0=R)، درمانی (001/0=p، 231/0=R)، عاطفی (001/0=p، 133/0=R)، سلامتی (001/0=p، 204/0=R) و امنیتی (001/0=p، 108/0=R) وجود دارد. رابطه مثبت و معنی داری بین قصد مشارکت با شکوفایی (008/0=p، 135/0=R)، همبستگی (034/0=p، 109/0=R)، انسجام (034/0=p، 109/0=R)، و پذیرش (003/0=p، 154/0=R) وجود دارد. نتیجه گیری: یافته­های این پژوهش نشان داد که رفاه اجتماعی نقش بسزایی در قصد مشارکت ورزشی بانوان، ایفا می­کند. پیشنهاد می­شود به­منظور جلوگیری از کم­تحرکی در بانوان، زمینه توسعه رفاه اجتماعی و در نتیجه شرکت در فعالیت‫های ورزشی برای بانوان فراهم شود.