05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر بخشي فعاليت بدني بر كيفيت زندگي افراد مصرف­ كننده دخانيات
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
دخانیات، کیفیت زندگی، ورزش
مجله علوم مراقبتی نظامی
شناسه DOI http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-452-fa.html
پژوهشگران عبدالصالح زر (نفر اول) ، فاطمه احمدی (نفر دوم) ، سلمان علوی (نفر سوم) ، حمیدرضا صادقی پور (نفر چهارم)

چکیده

مقدمه: ورزش و فعالیت بدنی از جمله عواملی هستند که بر کیفیت زندگی افراد اثر مثبت دارند و از طرف دیگر مصرف دخانیات یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت است که می تواند کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی افراد مصرف­ کننده دخانیات بود. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر را مردان مصرف­ کننده دخانیات شهر شیراز تشکیل دادند که از بین آن ها تعداد 350 نفر به شیوه نمونه ­گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و بر اساس میزان و مدت زمان انجام فعالیت بدنی و ورزش در هفته در دو گروه فعال (170 نفر دارای فعالیت بدنی و ورزش) و غیرفعال (180 نفر بدون انجام فعالیت بدنی و ورزش) قرار گرفتند. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی (SF12) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی­ داری در نمره کلی کیفیت زندگی (0/01=P)، نشاط و انرژی (0/01=P)، درک کلی از زندگی خود (0/001=P)، سلامت جسمانی (0/001=P) و عملکرد فیزیکی (0/008=P) بین افراد فعال و غیرفعال وجود داشت. به طوری که افراد فعال از وضعیت مطلوب­تری نسبت به افراد غیرفعال برخوردار بودند اما در ابعاد دیگر تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که فعالیت بدنی و ورزش در افراد مصرف کننده دخانیات باعث بهبود کیفیت زندگی می شود. با توجه به نتایج تحقیق، می توان جهت بهبود کیفیت زندگی مصرف­ کنندگان دخانیات، فعالیت ورزشی را به عنوان بخشی از فعالیت ­های روزانه آن ها قرار داد