28 خرداد 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير تمرين عملكردي شديد كراس فيت HIFT) ) و تمرين مقاومتي دايره اي بر سطوح سرمي واسپين در زنان چاق
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تمرین مقاومتی دایره ای تمرین کراس فیت سطوح واسپین چاقی شاخص توده بدن
مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
شناسه DOI https://doi.org/10.22124/jme.2023.24244.292
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول) ، منیره کوچکی (نفر دوم) ، سید محسن آوندی (نفر سوم) ، عبدالصالح زر (نفر چهارم)

چکیده

چاقی با التهاب سیستمیک مزمن مرتبط است. فعالیت بدنی یکی از عوامل اثر گذار بر چاقی و التهاب است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین عملکردی شدید کراس فیت و تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح سرمی واسپین در زنان چاق بود. روش: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. تعداد 36 نفر از زنان چاق شهرستان سمنان (سن: 91/3 ± 66/32، وزن: 08/9±97/86 و30BMI>) بصورت در دسترس انتخاب و به سه گروه 12 نفری تمرین مقاومتی عملکردی با شدت بالا (HIIF)، تمرین مقاومتی دایره ای و کنترل تقسیم شدند. دوره تمرینی شامل 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه حدود 60 دقیقه بود. سطوح سرمی واسپین، قبل و پس از آخرین جلسه تمرینی اندازه گیری شد. یافته ها: سطوح سرمی واسپین در گروه تمرین مقاومتی دایره ای (876/0=P ) و گروه تمرین کراس فیت (837/0=P ) تغییرات معنی داری نداشت. اما شاخص توده بدن در گروه تمرین مقاومتی دایره ای (001/0=P ) و گروه تمرین کراس فیت (006/0=P) کاهش معنی داری داشت. نتیجه گیری: تمرین مقاومتی دایره ای و کراس فیت باعث کاهش توده بدنی زنان چاق می شود اما اثر معنی داری بر سطح سرمی واسپین ندارند. بررسی تحقیقات بیشتر با استفاده از شدت های متفاوت تمرینی پیشنهاد می شود.