08 آذر 1402
احسان حيدرزاده

احسان حیدرزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شهرسازی
تلفن: 077-33320196
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان سنجش ميزان رضايتمندي از فضاهاي شهري دوستدار كودك، نمونه مطالعه: پارك هاي شهر بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
فضای شهری، شهر دوستدار کودک، پارک شهری، بوشهر
مجله مطالعات محیطی هفت حصار
شناسه DOI
پژوهشگران عباس فخرایی (نفر اول) ، محمدرضا حقی (نفر دوم) ، احسان حیدرزاده (نفر سوم) ، الهه دهقانی (نفر چهارم)

چکیده

امروزه دسترسی برابر به خدمات و عدالت بین نسلی به یکی از رویکردهای اصلی در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. در این میان، حمایت از کودکان و نیازهای آنها بویژه در طراحی فضاهای شهری از جایگاه ویژه­ای در نظام مدیریت شهری برخوردار شده است. لذا در این پژوهش با هدف آگاهی از شاخص ها و اصول شهر دوستدار کودک، به سنجش میزان رضایتمندی کودکان از پارک های شهر بوشهر پرداخته شده است. بنابراین پارک های مادر، بن مانع، مرجان و شغاب به دلیل مراجعه بیشتر اهالی و بویژه کودکان، به عنوان نمونه­های مورد مطالعه انتخاب شده­اند. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالعات میدانی و پرسشنامه به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است و با روش تحلیل عاملی به شناسایی و تحلیل عوامل سازنده فضاهای شهری دوستدار کودک پرداخته شده است. حجم نمونه برای توزیع پرسشنامه­ها 196 عدد بوده است که به تقریب 200 عدد (برای هر پارک 50 پرسشنامه) در نظر گرفته شده است. خروجی­های مدل تحلیل عاملی نشان می­دهد پنج عامل «سرزندگی»، «کارایی»، «امنیت»، «خوانایی» و «نظارت­پذیری» در تبیین کیفیت پارک­های دوستدار کودک نقش دارند که در این میان، میزان رضایتمندی کودکان از پارک مادر بیش تر از سایر پارک های مورد بررسی است و بعد از آن به ترتیب پارک‎های بن مانع، مرجان و شغاب قرار دارند. همچنین خروجی مدل رگرسیون خطی چندگانه بیانگر وزن و اهمیت بالای عامل «سرزندگی» بر رضایتمندی و علاقه کودکان به پارک­های شهری است.