محمدرضا حقی

خانه /محمدرضا حقی
نام و نام خانوادگی محمدرضا حقی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / استادیار دانشگاه رازی
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جامعه شناسی معاصر 1 (1403) 1
2 مطالعات محیطی هفت حصار 42 (1402) 59-72
3 فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل 4 (1401) 67-76
4 نگرش های نو در جغرافیای انسانی 56 (1401) 117-139
5 گردشگری شهری 3 (1401) 1
6 برنامه ریزی و توسعه گردشگری 1 (1401) 1
7 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 1 (1401) 1
8 مدیریت مخاطرات محیطی 1 (1401) 17-30
9 نامه معماری و شهرسازی 1 (1400) 1
10 جغرافیای اجتماعی شهری 19 (1400) 12
11 جغرافیا و مخاطرات محیطی 1 (1400) 1
12 مطالعات شهری 1 (1400) 1
13 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 1 (1400) 1
14 گردشگری و توسعه 1 (1400) 1
15
Iranian Journal of Public Health Vol 50 No 10 (2021) 2132-2138
16 محیط شناسی 1 (1400) 1
17 مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی 2 (1400) 91-108
18 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری انتشار آنلاین شده و doi گرفته. در شماره های آتی به (1400) انتشار آنلاین شده و