17 آذر 1402
احسان ايزدپناه

احسان ایزدپناه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 09133570349
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر هندسه تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت جریان سیال غیر نیوتنی بر روی دسته لوله ها
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
دسته لوله، افزایش انتقال حرارت، تولید کننده گردابه، سیال غیرنیوتنی
پژوهشگران هادی حسن زاده (نفر اول) ، احسان ایزدپناه (نفر دوم) ، محسن مزیدی شرف آبادی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله جریان سیال غیرنیوتنی در حالت آرام، تراکم ناپذیر همراه با انتقال حرارت بر روی دسته لوله با پره برای آرایش مستطیلی به صورت عددی تجزیه و تحلیل شده است. مدل توانی جهت شبیه سازی رفتار سیال غیرنیوتنی بکار گرفته شده است. اثر سه پره با هندسههای مختلف بر افزایش انتقال حرارت و افت فشار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به صورت کانتور دما، خطوط 1 ارائه شده است. نتایج نشان میدهد تاثیر هندسه / 1 و 2 ،0/ جریان، عدد ناسلت متوسط و ضریب اصطکاک برای شاخص سیال 4 پره بیشتر از نوع سیال بر افزایش انتقال حرارت می باشد.