17 آذر 1402
احسان ايزدپناه

احسان ایزدپناه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 09133570349
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان مطالعه عددي ارتعاش القايي گردابه براي سيلندر دايره اي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر
شناسه DOI
پژوهشگران احسان ایزدپناه (نفر اول) ، یاسر امینی (نفر دوم) ، علی عاشوری (نفر سوم)

چکیده

در ارتعاش القایی گردابه، سازه با جریان سیال تاثیر متقابل دارد که منجر به ارتعاش سازه شده و در شرایطی موجب تخریب سازه می شود. در این مقاله، اثر ارتعاش القا شده بر تک سیلندر و دو سیلندر در حالت های چرخان و غیر چرخان بصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالت تک استوانه غیرچرخان نتایج نشان داد سرعت کاهنده و ضریب میراکننده تاثیر قابل توجهی بر اختلاف فاز بین مولفه های مختلف نیروی وارده بر سیلندر، شکل گردابه های تشکیل شده، الگوی ریزش آن ها و ارتعاش سیلندر دارند. افزایش ضریب میرایی باعث کاهش ارتعاشات سیلندر می شود. الگوی ریزش گردابه برای همه سرعت های کاهنده و ضرایب میرایی مورد بررسی بصورت S2 است. در بین موارد بررسی شده، دو نوع الگوی ارتعاشی هارمونیک کامل و بیتینگ مشاهده شد. بیشترین دامنه ارتعاش سیلندر مربوط به سرعت کاهنده 4 در بوده و کمترین جابجایی سیلندر مربوط به سرعت کاهنده 3 است. در حالت استوانه های چرخان مشاهده گردید که چرخش سیلندر آرایش ریزش گردابه های پشت سیلندر را تغییر می دهد و قدرت آنها را کاهش می دهد و این امر، باعث کاهش محسوس نوسانات ضریب برآ و در نتیجه کاهش شدید ارتعاش سیلندر ها می شود