01 مرداد 1403
اسماعيل تماري

اسماعیل تماری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mojtaba Esmailzadeh, Esmail Tammari, Tayabeh safarpour, Seyed Mehdi Razavian, Luca Pezzato (2024) Anti-corrosion effect of chitin and chitosan nanoparticles in epoxy coatings MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 1; 12
2
Esmail Tammari, , , Mohammad Reza Mohammadizadeh (2017) Electrosynthesis of Clozapine Drug Derivative via an EC Electrochemical Mechanism Analytical and Bioanalytical Chemistry Research: ; 319،328
3
4
5
Esmail Tammari, (2016) Kinetics study and electrochemical synthesis of arylsulfinic acid derivatives of clozapine in green media JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY: ; 162،167
6
7
Esmail Tammari, , (2014) Electrochemical Oxidation of Acetaminophen in the Presence of Barbituric Acid Derivatives JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY: ; 69،73
8
Esmail Tammari, (2013) Electrochemical and computational analysis of solvent effects on the kinetics of reaction of nitrite ion with o quinone PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM: ; 377،386
9
, Esmail Tammari, , (2013) Applicability of LC–MS/MS to optimize derivatization of topiramate with FMOC-Cl using reacted/intact drug ratio JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES: ; 32،36
10
, , Esmail Tammari, , (2011) Highly selective fluorescent recognition of Zn2 based on naphthalene macrocyclic derivative SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: ; 200،204
11
12
13
14
15
16
17
18
19
, Esmail Tammari, (2007) Electrooxidation of Catechols in the Presence of Sulfite: Presentation of a Facile and Green Method for Aromatic Sulfonation International Journal of Electrochemical Science: ; 986،995
20
21
22
, Esmail Tammari (2005) Electrooxidation of 4-methylcatechol in the presence of barbituric acid derivatives ELECTROCHIMICA ACTA: ; 3648،3654
23
, Esmail Tammari (2005) Electroorganic Synthesis of Catecholthioethers JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY: ; 7769،7771
24
25
, Esmail Tammari, , (2004) Mechanistic study of the oxidation of catechol in the presence of ELECTROCHIMICA ACTA: ; 591،597
مقالات در همایش ها
1
هاجر صداقت، اسماعیل تماری، مهدی محمدی (1395) بررسی مقایسه ای الکتروشیمیایی خواص آنتی اکسیدانی دو گونه از جلبک های قهوه ای خلیج فارس (بوشهر) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
اسماعیل تماری، طیبه صفرپور، صدیقه هاشم نیا (1401) تولید رنگ ضد خوردگی با افزودن کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوست میگوی خلیج فارس به رنگ پایه اپوکسی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
سمیرا محمدی، اسماعیل تماری، صادق کریمی (1400) بررسی مکانیسمی اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی فبانتل
2
خواجوی فرد فاطمه ، صدیقه هاشم نیا، اسماعیل تماری (1400) مطالعه اسپکتروسکوپی و الکتروشیمیایی برهمکنش آلبومین سرم انسانی و افدرین
3
4
پیمان جعفری، اسماعیل تماری، صدیقه هاشم نیا (1398) بهینه سازی خاصیت ضد خوردگی رنگ ها با پایه اپوکسی به روش الکتروشیمیایی
5
6
7
8
خواجه مینا، اسماعیل تماری، مریم عباسی طریقت (1396) بررسی سینتیک و مکانیسم الکتروشیمیایی داروی رالوکسیفن
9
10
11
12
13
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!