26 فروردین 1403
فرخنده مظفري

فرخنده مظفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی دینامیک مولکولی مایع یونی 1 -اتیل- 3 -متیل ایمیدازولیوم متیل سولفات
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
شبیه سازی دینامیک مولکولی
پژوهشگران حمیده باصولی (دانشجو) ، فرخنده مظفری (استاد راهنما) ، حسین اسلامی (استاد مشاور)

چکیده

شبیهسازی دینامیک مولکولی ) MD ( برای مطالعه خصوصیات ترمودینامیکی، ساختاری و دینامیکی مایع یونی )IL( 1 -اتیل 3 -متیل ایمیدازولیوم متیل سولفات ] 4Emim] [MeSO [ در دماهای مختلف و فشار جو انجام شد. چگالی محاسبه شده، ضریب انبساط حرارتی، ضریب نفوذ و هدایت الکتریکی با دادههای تجربی مطابقت خوبی داشت. نتایج ما نشان میدهد که انحراف زیاد هدایت یونی محاسبه شده از تقریب نرنست-اینشتین از دادههای تجربی با در نظر گرفتن نقش انتقال مشترک زوج یونها اصلاح میشود. همچنین با در نظر گرفتن اثرات تجمعات یونی در محاسبه هدایت یونی با استفاده از میانگین مربع جابهجایی جمعی از قانون اینشتین، دقت هدایت یونی محاسبه شده را میتوان بهبود بخشید. انرژی فعالسازی کم و زمان آسایش کوتاه پیوند هیدروژنی ) HB ( و همچنین آنتالپی کم برای گسست پیوندهای هیدرونی نشان می دهد که اثر پیوند هیدروژنی در مقایسه با برهمکنشهای کولمبیک در تعیین خصوصیات ساختاری و دینامیکی در این مایع یونی غالب نیست. تفکیک پیوند هیدرونی در مدت زمان زیر پیکو ثانیه با چرخش سریع آنیونها بدون حرکات انتقالی صورت میگیرد؛ اما شکست جفت یون حرکت انتقالی کاتیون و آنیون در رژیم نانوثانیه اتفاق میافتد. نزدیک بودن مقادیر انرژی فعالسازی و زمان آسایش برای زوج یون و فرآیند نفوذ نشاندهندهی ارتباط بین تبادل یونی که یک خاصیت میکروسکوپی است و فرآیند نفوذ که یک خاصیت ماکروسکوپی است، میباشد.