11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد، اداره کل بنادر و دریانوردی ب
پژوهشگران علی احمدزاده (دانشجو) ، حیدر احمدی (استاد راهنما) ، ابراهیم رجب پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: در مدیریت سازمان های خدماتی، بهبود عملکرد کارکنان یک موضوع مهم است و درک اصلی ترین عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان برای مدیران و پژوهشگران ضروری است. اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در زمره سازمان های خدماتی قرار دارد. جستجوی راه هایی برای بهبود عملکرد و به کارگیری حداکثر توانایی ها و در نهایت افزایش کارایی کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی یکی از موضوعات و دغدغه هاى همیشگی مدیران بندر بوشهر بوده است. هدف: ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از منظر جهت گیری پژوهش، کاربردی، از منظر فلسفه پژوهش، اثبات گرایی، از منظر رویکرد پژوهش، قیاسی، از منظر استراتژی پژوهش، پیمایشی و از منظر هدف پژوهش، توصیفی می باشد. در این پژوهش، ابتدا عوامل اولیه موثر بر عملکرد کارکنان با استفاده از مدل مفهومی ارایه شده توسط دیامانتیدیس و چاتزوگلو ) 2019 ) شناسایی شدند. در گام بعدی، با تشکیل گروه کانونی ) 5 نفر از خبرگان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر( تمامی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر شناسایی شدند. این عوامل در قالب پرسشنامه سلسله مراتبی طراحی شد و سوالات توسط 15 نفر از کارشناسان خبره اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و اساتید دانشگاهی مسلط بر موضوع پژوهش پاسخ داده شدند. سپس، از تکنیک سلسله مراتبی جهت اولویت بندی عوامل یاد شده استفاده گردید. یافته ها: شش شاخص سازمانی، چهار شاخص شغلی و شش شاخص فردی بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر موثر است. بر اساس نتیجه تکنیک سلسله مراتبی در گروه سازمانی، حمایت مدیریت، در گروه شغلی، استقلال شغلی و در گروه فردی، انگیزش درونی به عنوان مهم ترین عامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر شناسایی شد. نتیجه گیری: برای بهبود عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، مسئولان این اداره نیازمند توجه بیشتر به ابعاد حمایت مدیریت، استقلال شغلی و انگیزش درونی می باشند. نوآوری پژوهش: به لحاظ نظری، مطالعه پژوهش های گذشته نشان می دهد که درباره عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، هیچ پژوهش گسترده علمی صورت نگرفته است و اجرای این پژوهش می تواند به سایر پ