11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد سیاست های مدیریت منابع انسانی برای مدیران بازاریابی: تاکید بر استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های کوچک و متوسط
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سیاست های مدیریت منابع انسانی، استراتژی بازاریابی، عملکرد سازمان، شرکت های کوچک و متوسط
پژوهشگران مائده دهقان (دانشجو) ، حیدر احمدی (استاد راهنما) ، ابراهیم رجب پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: مدیریت منابع انسانی، به عنوان یکی از حوزه های بسیار کلیدی در جوامع توسعه یافته معرفی شده است، اما در بسیاری از کشورهای درحال توسعه توجه چندانی به آن نشده است. بررسی ادبیات این حوزه، بیانگر این است که مدیریت منابع انسانی، به شدت، استراتژی ها و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی بر استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های کوچک و متوسط است. طرح پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های کوچک و متوسط خدماتی و تولیدی فعال در شهرک صنعتی شیراز (تعداد 368 شرکت) تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 188 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه بررسی و پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (2/85 درصد) محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 25 و LISREL 8.80 تحلیل شدند. یافته‏های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد؛ سیاست های مدیریت منابع انسانی بر استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری می گذارند. همچنین، استراتژی های بازاریابی نیز بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، استراتژی های بازاریابی نیز در رابطه میان سیاست های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان، نقش میانجی گری مثبت و معناداری را بازی می کند. نوآوری پژوهش: سهم اصلی این پژوهش، تسهیل درک بهتر چگونگی اثرگذاری سیاست های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش استراتژی بازاریابی در بستر شرکت های کوچک و متوسط است. یافته های حاصل از این پژوهش نه تنها دانش نظری این حوزه را گسترش می دهد بلکه می تواند برای مدیران شرکت های کوچک و متوسط نیز کارآمد باشد. به علاوه، انجام پژوهش های جدید در حوزه شرکت های کوچک و متوسط می تواند سبب توسعه و اعتلای این شرکت ها شود.