11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل مؤثر در انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری سلامت )مورد مطالعه: گردشگران سلامت افغانستان(
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
گردشگری سلامت، مقصد گردشگری،گردشگری پزشکی، افغانستان .
پژوهشگران عارف عزیزی (دانشجو) ، مانی آرمان (استاد راهنما) ، حیدر احمدی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمد در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر منطقه و کشوری محسوب میشود. رونق این صنعت بیانگر ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهای جهان است. یک بخش مهم این صنعت که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته است بحث گردشگری سلامت میباشد. بررسی بازار گردشگری سلامت نشان دهنده آن است که تمام کشورها تلاشهای زیادی به تمام معنا و همه جانبهای را جهت جذب گردشگران سلامت در دست دارد. در این تحقیق شناشایی و معرفی گردشگری سلامت عوامل موثر در انتخاب مقصد گردشگری سلامت زیرساختها و جاذبههای درمانی و قابلیتهای که ایران در حوزه گردشگری سلامت در بین کشورهای اسلامی دارند می پردازد. هدف: هدف این پژوهش سنجش و میزان هریک از عوامل مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دیدگاه گردشگران خارجی بخصوص گردشگران سلامت افغانستان، که ایران را به عنوان کشور مقصد برای درمان بیماری انتخاب میکند. روششناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها روش توصیفی- پیمایشی میباشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران سلامت افغانستان، که تجربه درمان و قصد استفاده از خدمات درمانی را در ایران داشته اند، انجام شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد. در این تحقیق نیز پس از جمعآوری کامل داده ها، به منظور تلخیص دادههای جمعآوری شده از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد و از آمار توصیفی برای تهیه انواع جداول و نمودارها جهت توصیف نمونه حاصل از جامعه آماری استفاده خواهیم کرد. سپس برای آزمون مدل و پذیرش یا رد فرضیههای پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. همچنین برای تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از آزمونهای آماری و t نیز استفاده میشود. یافتهها و نتیجهگیری: در این پژوهش 4 فرضیه اصلی و 13 فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیههای اصلی پژوهش که عوامل مؤثر زیرساختهای گردشگری و جاذبههای درمانی بر انتخاب مقصد گردشگری و مورد سنجش قرار داده بود، مورد تأیید قرار گرفت و دو فرضیه که مورد پذیرش واقع نشد شامل فرضیات زیر میباشد. 1 - عوامل شخصی بر انتخاب مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد. 2 - تنوع درمانی بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت تأثیر مثبت و معناداری دارد.